بررسی اثر زهکشهای افقی بالادست پوسته سدهای خاکی در پایداری شیب و تراوش تحت شرایط افت سریع آب با استفاده از نرم افزار Geostudio


بررسی اثر زهکشهای افقی بالادست پوسته سدهای خاکی در پایداری شیب و تراوش تحت شرایط افت سریع آب با استفاده از نرم افزار Geostudio




اونالیز پایداری شیب طی مدت وقت افت سریع آب در طراحی سد های خاکی از اهمیت بسزایی برخوردار هست.


بررسی اندرکنش بین تونل‌های متقاطع عمود بر هم غئرهمسطح
طی مدت وقت افت سریع آب، اثر پایدار نماينده ی آب بر روی وجه بالا دست از بین می رود و فشار های آب منفذی افزایش می یابد.


تأثئر لایه بندی خاک بر رفتار شمع های با بارگذاری جانبی
در نتیجه پایداری وجه بالا دست سد کاهش زیادی می یابد.


تثبیت لایه های زئراساس با استفاده از مصالح بازیافتی آسفالتی
نصب زهکش های افقی روشی بسیار موثر و کم هزینه برای کاهش فشار آب منفذی و افزایش پایداری شیب هست.


بررسی رفتار اتصالات فولادی صلب و نیمه صلب در برابر آتش سوزی و مقایسه عملکرد آنها
اگر چه روش هستفاده از زهکش های افقی پوسته بالا دست سدهای خاکی، یک نظریه ی به خوبی اثبات شده هست ولی به نظر می رسد که منابع موجود برای طراحی زهکش های افقی محدود می باشد.


ارزیابی دقت روش نوارهای موازی برای تحلیل دیوارهای برشی فولادی
بنابراین، بررسی بر روی عملکرد زهکش های افقی بالادست پوسته سدهای خاکی در پایداری شیب و تراوش تحت شرایط افت سریع آب انجام خواهد شد.


بررسی تاثئر تغیئرات تراز آب دریاچه ارومیه در شعاع تاثئر کیفیت منابع آب زئر زمینی حوضه دشت شبستر با استفاده از نرم افزار MODFLOW
بررسی پارامتری بر روی تغییراتی در شرایط موثر بر زهکش های افقی همانند تعداد زهکش ها، طول زهکش ها و موقعیت زهکش ها انجام شده هست.


بررسی تاثئر انتقال رسوب و فرم بستر در پهنه بندی سیل در رودخانه ها
در این تحقیق، ده مورد برپايه زهکش هایی با پیکربندی متفاوت اونالیز شدند و عملکرد هر مورد بر روی تراوش و پایداری شیب بالادست در طول مدت وقت افت سریع آب با هستفاده از روش های المان محدود و تعادل حدی مورد بررسی واقع گردید.


رفتار سنجی نشست سدهای سنگریزه ای با هسته رسی با استفاده از داده های ابزار دقیق و مقایسه با مبانی طراحی ( مطالعه موردی سد ونیار برای دوران ساخت
نتایج بررسی نشان داد که پایداری شیب بالادست با افزایش تعداد زهکش ها در طول افت سریع آب افزایش می یابد.

گسترش طول زهکش ها فراتر از تقاطع اش با سطح گسیختگی بحرانی، تغییر قابل ملاحظه ای در پایداری شیب بالادست در طول افت سریع آب ایجاد نمی کند.

همچنین بررسی ها نشان دادند که زهکش های افقی نصب شده در قسمت های پایینی شیب بالادست پایداری بیشتری نسبت به زهکش هایی که در قسمت بالایی نصب شده اند را می دهد.




85 out of 100 based on 75 user ratings 925 reviews