مطالعه گذشته نگر موارد گامبورو در موارد مراجعه شد به کلینیک دانشکده دامپزشکی شهرکرد