تخمین عمر باقیمانده تجهیزات در صنایع فرآیندی و نیروگاهی


تخمین عمر باقیمانده تجهیزات در صنایع فرآیندی و نیروگاهی
در این تحقیق یک روش هستاندارد مکانیزه جهت تخمین عمر قطعات ارائه خواهد شد و با توجه به اینکه برای بعضی از این قطعات از طرف سازنده یا طراح، عمر محدود فراخوان شده و بعضا این عمر فراخوان شده بسیار محافظه‌کارانه می‌باشد می‌توان از این تجهیزات ارزبر هستفاده بهینه نمود.


طراحی بانک اطلاعات کامپیوتری دیاگرام‌های فازی آلیاژهای فلزی دوتایی و سه‌تایی


طراحی دقیق چرخ‌دنده و بهینه کردن تعداد دندانه براساس آخرین نتایج تئوریک موجود


65 out of 100 based on 60 user ratings 835 reviews