بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و سبکهای یادگیری با پیشرفت و رشته تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر تهران


بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و سبکهای یادگیری با پیشرفت و رشته تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر تهران
با توجه به تفاوتهای فردی یکی از شرایط موثری که در ارتقاء سطح پیشرفت تحصیلی باید مدنظر برنامه داد ایجاد تجارب موفقیت‌آمیز به منظور انگیزه درونی برای فراگیران می‌باشد.


مقایسه وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی کودکان مبتلا به سندرم داون و تریزمی 21) با کودکان عادی شهر تهران
تفاوتهای فردی که در این پژوهش مورد بررسی برنامه می‌گیرد، تاثیر سبکهای یادگیری و ویژگیهای شخصیتی در پیشرفت تحصیلی می‌باشد.


مقایسه ویژگیهای روانی و اجتماعی کودکان شب ادراری کودکان عادی
بنابراین هدف این تحقیق شناسایی شرایط فردی، بخصوص ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری دخیل در پیشرفت تحصیلی به منظور ارتقاء سطح پیشرفت تحصیلی می‌باشد.


بررسی اختلال هویت جنسی در دختران
بنابراین 1 - بررسی ارتباط بین سبکهای یادگیری(واگرا، همگرا، انطباق یابنده، جذب نماينده) و پیشرفت تحصیلی.


تصور اجتماعی از روانشناسی و روانشناسی ترد دانشجویان غیررشته روانشناسی
2 - بررسی ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و پیشرفت تحصیلی.


تفاوت ادراک بینایی زن و مرد
از جمله مباحث مطرح شده در این پایان نامه هست .


روان‌شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت (ترجمه)


تهیه استاندارد رشد در اطفال صغیر تا 18 سال جامعه شهری و روستایی تهران


50 out of 100 based on 35 user ratings 760 reviews