در خواست يه نرم افزار براي لودينگ گذاشتن فايلهاي فلش