بررسی فراوانی هایپوگلایسمی و هایپوکلسمی در نوزادان متولد شده از مادران دیابتی در بیمارستان جواهری از تاریخ 1/10/87 تا 1/4/89

مقایسه تغییرات ضخامت عضلات اکستنسور پشتی حین تکلیف عملکردی در زنان یائسه استئوپروتیک نرمال و هیپرکیفوتیک
طراحی مدل مراقبتی سازگاری برای بیماران دارای استومی
روشهای هموارسازی کرنل واسپلاین رگرسیونی برای برآورد ضرایب مدل نرخ در تحلیل بقا و کاربرد آن در بیماری های برگشت پذیر
طراحی پانل تعیین هویت اتوآنتی بادیهای سرد برای ارزیابی اتوآنتی بادیهای طبیعی علیه گلبولهای قرمز در افراد سالم و مبتلا به بیماریهای خونی
بررسی اثر pH اسیدی بر تکثیر ،تهاجم و آپوپتوز وابسته به درمان در سلولهای لوسمی رده لنفوبلاستی
طراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اطلاعات- انگیزش و مهارت های رفتاری در زمینه رفتار های خود مراقبتی ارتقاء دهنده سلامت در زنان س
Blackberry 4.5 - How to click on a .jpg image?
User Interface Design Tools
GUI for Fossil SCM
What is the best way to model a richly interactive GUI (using use-cases or other approaches)?
Qt4: QAbstractTableModel Drag and Drop w/o MIME
Qt4: QTableView mouse button events not caught
Can I use a QTimer to periodically refresh a form while still letting user edit some of the fields?
BlackBerry - Invoke a click event on bitmap Field
How can I set I checkbox to true in a MATLAB gui?
How do you handle a QSpinBox that can be edited by both the user and the program?

بررسی فراوانی هایپوگلایسمی و هایپوکلسمی در نوزادان متولد شده از مادران دیابتی در بیمارستان جواهری از تاریخ 1/10/87 تا 1/4/89
هدف : این مطالعه به منظور بررسی فراوانی هایپوگلایسمی و هایپوکلسمی در نوزادان متولد شده از مادران دیابتی در بیمارستان جواهری از تاریخ 1/10/87 تا 1/4/89 انجام شده هست.


بررسی اثرات مهارکنندگی ایمنی نانوذره اکسیدآهن سه ظرفیتی - کیتوزان به همراه داروی کورکومین بر روی مدل حیوانی سرطان سینه وارزیابی آن در رده سل
روش مطالعه : این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی مقطعی انجام شده هست.


بررسی آمار فراوانی علل گرایش در متقاضیان طلاق درخانواده های شهرستان یزد درسه ماهه ی اول سال 1393
حجم نمونه مورد بررسی شامل 84 نوزاد متولد شده از مادران دیابتی در بیمارستان جواهری از تاریخ 1/10/87 تا 1/4/89 بوده هست.


بررسی تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر آموزه های اسلامی بر رفتارهای خود مراقبتی تغذیه و کنترل متابولیک بیماران میانسال دیابتی تیپ دو مراجعه کننده
یافته ها : میزان فراوانی هایپوگلایسمی در مطالعه ما 19 % و هایپوکلسمی 7/3 % کل نوزادان مادران دیابتی بود.


بررسی تاثیر پارامتر شاخص مکانیکی تابش امواج فراصوت با شدت پایین بر تکثیر پذیری سلول های بنیادی اسپرماتوگونی جدا شده از بیضه ی موش سوری نابال
از میان نوزادانی که هایپوگلایسمی داشتند، 5 % علامتدار بودند.شیوع هایپوگلایسمی در نوزادان دختر بیشتر بود.


تأیید تمایز سلول های بنیادی مشتق از چربی موش صحرایی به سلول های اپی تلیوم پیگمانته چشم با استفاده از روش ایمونوسیتوشیمی
نتیجه گیری : در مجموع با توجه به نقش شرایط متعدد در هایپوگلایسمی و هایپوکلسمی از یک سو و کمی تعداد مطالعات انجام شده در ایران از سوی دیگر پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری با نمونه های بیشتر و روش های هستانداردتر انجام شود.


طراحی و آزمون اثربخشی بسته آموزشی جهت ارتقاء سلامت جنسی زوجین در آستانه ازدواج


تغییرات استیلاسیون هیستون‌‌های H3, H4 درطی تمایز سلول‌های بنیادی مشتق از چربی به سلول‌های شبه نورونی با استفاده از والپروئیک اسید


50 out of 100 based on 25 user ratings 400 reviews

تحلیل داده های بقا در حضور مخاطره های رقیب با استفاده از مدل درخت تصمیم
طراحی مدلی برای یکپارچه سازی زیر سامانه های پرونده ی الکترونیک سلامت ایران بر پایه ی هستی شناسی
بررسی اثرات تنظیم گر ایمنی ریز ذره کیتوزان و اکسید آهن فرا مغناطیسی به همراه داروی آرتیتر بر روی مدل حیوانی سرطان سینه و ارزیابی آن در رده ی
شبکه عصبی مصنوعی با مدل خبره - آمیخته و کاربرد آن در تحلیل داده‌های پزشکی
شبکه عصبی مصنوعی با مدل خبره - آمیخته و کاربرد آن در تحلیل داده‌های پزشکی
بررسی تفاوت نگرش ایمنی در بین کارگران حادثه دیده و ندیده شاغل در چند پروژه حفاری تونل
بررسی تاثیر پروتئین مرکزی (core) ویروس هپاتیت c (HCV) در سلولهای ستاره ای کبد (HSCs) ازطریق اندازه گیری alpha-SMA و میزان miRNA-221.
Should I use QCoreApplication::processEvents() or QApplication::processEvents()?
BlackBerry - How to create sub menu?
How to name GUI elements?
Blackberry - How to grey out menu items?
is it a bad idea to pop up a dialog in a class library?
Should users see their own performance stats in real time
How to create dynamic UI?
Using WiX how do I disable/enable controls based on property change?
Ways to enhance a trial user's first time experience
How do you display something from a function onto a display window in a GUI in MATLAB?
*