طراحی و ساخت سلول الکتروشیمیایی و کاربرد آن در فلوتاسیون

تحلیل پایداری جزء به جزء (بلوک به بلوک ) و کاربرد آن در سازه‌های فروشویی توده‌ای
شناسایی عیوب موضعی در چرخدنده به کمک پردازش سیگنالهای ارتعاشی
طراحی الگوی یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری ‏‎(DSS)‎‏برای انتخاب تامین کنندگان با توجه به اهمیت قطعات و عملکرد تامین کنندگان
استخراج روی از باطله صفر تا دو میلیمتر خط فلوتاسیون سرب معدن انگوران
آنالیز دقت هندسی سه بعدی مدلهای ریاضی ‏‎Generic‎‏ در تصحیح هندسی تصاویر هوایی و فضایی (مورد زمین وابسته)
بررسی خواص بتن سخت شده با استفاده از روش ‏‎Impact-Echo‎‏به عنوان یک روش غیر مخرب
Getting flash.geom.Matrix3D rawData without requiring a Vector.<Number> allocation
URLLoader annoying problem
FLV: How to stop a VideoPlayer from scaling along with its containing MovieClip?
Easy way to pdf a web report
Flash Player trust file not working with Embedded browser on linux
how to extract flash frames programmatically
Which touchscreens do you prefer for flash kiosk work?
Any place where i can find free flash tutorials [closed]
Possible Successors to Flash-style Runtimes?
Flash Fullscreen not working in Flash player versions 9.0.47.0 and 9.0.28.0

طراحی و ساخت سلول الکتروشیمیایی و کاربرد آن در فلوتاسیون
از اون جا که کانی‌های سولفیدی فلزی منابع الکترون هستند.


طراحی شبکه ‏‎DGPS‎‏به منظور افزایش دقت تعیین موقعیت دریایی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان
لذا به صورت نیمه هادی‌ها عمل می‌نمايند.


مقایسه عملکرد مدل‌های تولید امواج ناشی از باد و توسعه مدل ریاضی تولید امواج در آب کم عمق
با توجه به این خصوصیت ، خواص سطحی اونها در فلوتاسیون بر پايه مکانیزمهای الکتروشیمیایی تغییر می‌کند.


بررسی گذراهای ناشی از کلیدزنی بر اجزاء سیستم قدرت
برای بررسی خواص الکتروشیمیایی کانی‌های سولفیدی فلزی نیاز به طراحی مدارهای الکتروشیمیایی خاص و ساخت سلول الکتروشیمیایی هست .


سخت کاری سطحی چدن نشکن از طریق ذوب و آلیاژسازی سطحی با استفاده از فرایند‏‎TIG‎‏
سلول الکتروشیمیایی یک سلول هالیموند تغییر یافته می‌باشد که شامل یک الکترود طلا به عنوان الکترود طلا به عنوان الکترود شناگر و یک الکترود مقایسه کالومل هست .


فرآوری روی از باطله های خیلی کم عیار معدن انگوران و باطله های واحدهای تغلیظ روی (کارخانه کالسیمین)
همچنین رفتار الکترود طلا در آب مقطر و در شرایط ریدوکس بررسی شده هست .


مدلهایی برای اندازه گیری و گسترش تجارت الکترونیکی در ایران
پتانسیل این الکترود در آب مقطر اکسیژنی در pHهای مختلف از معادله زیر پیروی می‌ک‌ند: Eh0/825-0/059 بررسی خواص الکتروشیمیایی الکترودهای پیروتیت و کالکوپیریت در آب مقطر اکسیژنی به نتایج زیر منتهی می‌شود: -1 کالکوپیریت در تمام شرایط به صورت کاتد و پیرتیت به صورت اوند عمل می‌نمايند.


بررسی پلیمریزاسیون کاتالیزوری اتیلن با استفاده از کاتالیزور تتراکلریدتیتانیم نگهداری شده بر روی اتوکسید منیزیم
-2 پتانسیل کوپل‌پیروتیت - کالکوپیریت در آب مقطر تقریبا در وسط پتانسیل دو کانی برنامه می‌گیرد که نشان از پلاریزاسیون یکسان دو کانی دو کانی دارد.


کاهش سیلیس آزاد محصول کائولن زنوز به روش فلوتاسیون و فلوکولاسیون انتخابی
-3 جریان گالوانیکی در محلولهای یونی اکسیژن بیش از آب مقطر اکسیژنی هست و اکسیژن‌زدایی نیز باعث کاهش جریان گالوانیکی می‌گردد.

همچنین با فلوتاسیون دو کانی به صورت منفرد و مخلوطشان به نسبت یک به یک با کنترل پتانسیل پالپ به روش شیمیایی نتیجه می‌شود: که (1) در پتانسیل اکسایشی یا کاهشی زیاد بازیابی هر دو کانی به طور محسوسی کاسته می‌شود.

(2) برای کالکوپیریت حداکثر بازیابی در حدود 290 تا 320 میلی‌ولت و برای پیروتیت حداکثر بازیابی در حدود پتانسیل 250 تا 280 میلی‌ولت رخ می‌دهد.

(3) بازیابی پیرویت در حضور کالکوپیریت در pH9/5 بهبود می‌یابد.

(4) در این مطالعه جدایش مخلوط دو کانی با کنترل پتانسیل پالپ در حدود پتانسیل فلوتاسیون هر کانی غیر ممکن می‌باشد.

تاثیرات متقابل گالوانیکی و وجود یونهای مس (CU++) حاصل از تجریه کالکوپیریت که فعال نماينده پیروتیت هست علت این پدید می‌باشد.
50 out of 100 based on 35 user ratings 1060 reviews