محاسبه فرکانس NQR و توزیع دانسیته الکترونی و پارامترهای غیرتقارنی هسته‌های ید و ازت در تعدادی از ترکیبات آلی و معدنی با استفاده از روش نیمه‌

مطالعه میان کنش هیستون ا‏‎H1‎‏ با ‏‎DNA‎‏ تحت اثر دگرگون کننده های مختلف
تخلیص ‏‎IgG‎‏ و ‏‎IgM‎‏ و فاکتورهای روماتوئید ‏‎IGRF‎‏ و ‏‎IgMRF‎‏ و آنالیز ساختاری آنها به روش دورنگ نمایی دورانی
بررسی تغییرات بنای فضایی ‏‎DNA‎‏ ناشی از اندرکنش با دندروزوم و لیپوزوم دندریتیک کامتونی به کمک موشهای دورنگ نمایی دورانی ‏‎(CD)‎‏ و طیف سن
تهیه و ساخت کاتالیستهای موثر و پایدار در تولید اتیلن و پروپیلن از گاز سنتز
بررسی رفتار الکتروشیمیایی کمپلکسهای کربوآمات و گزانتات آهن و منگنز در حلالهای ناآبی با استفاده از تکنیک ولتامتری چرخه ای
بررسی مولکولی انکوژنهای دخیل در ایجاد سرطان پستان
Is it normal that Hudson takes an awful lot of time before he notices a new SVN revision?
Netbeans, generated code, and svn
Subversion update externals to a date
An SVN error (200 OK) when checking out from my online repo
can't open .svn\tmp\tempfile.tmp: access is denied while doing commit
Subversion Vendor Branches
How should I branch and tag before and after a release?
How can I use Beyond Compare 3 as the diff3-cmd for svn?
How can svn co give a “directory already exists error”?
CruiseControlException when connecting to source control

محاسبه فرکانس NQR و توزیع دانسیته الکترونی و پارامترهای غیرتقارنی هسته‌های ید و ازت در تعدادی از ترکیبات آلی و معدنی با استفاده از روش نیمه‌
طیف‌سنجی رزونانس چهارقطبی هسته یکی از مفیدترین روشها در تعیین توزیع الکترونی و شناسایی ترکیبات شیمیایی میباشد.


ارزیابی اکولوژیکی و ارزش سیستمی پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده تالاب آلاگل
در این پروژه جمعیت الکترونی اربیتالهای Py و Pz اتم ید در تعدادی از ترکیبات آلی و معدنی یددار با هستفاده از معادلات و مقادیر تجربی فرکانس NQR و پارامتر ضدتقارن بدست آمده هست و با جمعیت الکترونی اربیتالهای Py و Pz محاسبه شده به روش PM3 مقایسه شده هست .


تعیین پتانسیل بازسازی طبیعی و انباشت زیستی جنگلهای حرا و مناطق آسیب دیده آن در جنگ خلیج فارس 1991
همچنین پارامترهای NQR هسته ید (I 5/2) و هسته نیتروژن (I 1) در برخی ترکیبات به روش PM3 محاسبه شده هست و با مقادیر تجربی مقایسه شده هست و از نتایج حاصله قابلیت روش PM3 برای محاسبه پارامترهای NQR تعیین شده هست .


بررسی اثر تزریق درون صفاقی آنتاگونیست های گیرنده های هیستامینرژیک بر فعالیت محور ‏‎HPA‎‏ و حافظه و یادگیری احترازی غیر فعال در موش صحرائی ن


بررسی اثر عصاره آبی گیاه دافنه بر فعالیت آنزیم های فاز ‏‎UDP )II‎‏ - گلوکورنوزیل ‏‎S‎‏ ترانسفراز)


50 out of 100 based on 15 user ratings 940 reviews

مطالعه اثر کاهش بیان گیرنده نوع یک فاکتور رشد شبه انسولین درد و درمان سلولی ‏‎DU-145 , PC-3‎‏ از سرطان پروستات انسان
سنجش ابعاد ماکرو ملکول ها در حال باز شدن به کمک ژل الکتروفورز
مطالعات اثرات بیهوشی گل میخک (عصاره و اسانس) در ماهی کپور معمولی ‏‎(Cyprinus carpio)‎‏
سیستمهای یک و دو الکترونی
تکوین کیسه های ترشحی اسانس در اندام های رویشی و زایشی در حال نمو گیاه نارنج ‏‎(Citrus aurantium L.)‎‏
بررسی همزیستی میکوریزی در منطقه ابهر و تاثیر اندومیکوریز در مقاومت بخشکی لوبیا
مطالعه اثر برخی از بازدارنده های رشد بر روی گلدهی صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی در پیاز خوراکی ‏‎‏‎Allium cepal .)‎‏)‎‏ رقم تگزاس ارلی گرانو
جداسازی و شناسایی سیانو باکتریها از رسوبات جنگل حرا و بررسی تثبیت ازت به عنوان یک عامل موثر در گسترش جنگل
تخریب گرمایی در ‏‎PVC‎‏ و پایدارسازی آن
بررسی اثرات درجه حرارت بر تشکیل میوه در گیاه فلفل
How to get rid of missing directories in SVN commit?
svn: MKACTIVITY 403 Forbidden
Can SmartSVN be used as a command-line tool?
Moving from SVN to ClearCase
How can I create patches between revisions per file?
How do I know which version current svn repository is?
Command line to update SVN folders
How do I create a SVN Commit Message Template and Hook to Verify
IYO: worst subversion misfeatures? [closed]
svn switch error - is not the same repository
*