مقایسه دو چشم اطفال مبتلا به آمبلیوپی ارگانیک با عمل Patching دراز مدت به وسیله تکنیک الکترورتینوگرام

: مقایسه عوارض کوتاه مدت دو روش گرافت تماما شریانی و مرسوم در اعمال جراحی بای پاس عروق کرونر به روش بدون پمپ (OPCAB)
مقایسه عوارض کوتاه مدت دو روش گرافت ورید سفالیک و مرسوم در اعمال جراحی بای پاس عروق کرونر به روش بدون پمپ (OPCAB)
بررسی پراکندگی فون انگلی دستگاه گوارش گوسفند در مناطق زابل، زهک و هیرمند (سیستان) به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
بررسی و مقایسه فعالیت عضلات تنه حین انجام دو تمرین مختلف با استفاده از میله انعطاف پذیر در زنان جوان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی و زنان
بررسی تاثیر اسانس زیره سیاه بر توانایی تولید آنزیم های ترشحی پروتئیناز و فسفولیپاز، هیدروفوبیسیته، بیوسنتز ارگسترول و بیان ژن استرول متیل
بررسی تغییرات COP و موقعیت آن نسبت به سطح اتکا در زنان یائسه استئوپروتیک هایپرکیفوتیک و نرمال کایفوتیک
Qt signaling across threads, one is GUI thread?
PyGTK Horizontal List
Is there any special tool for interactive GUI development
User Guideline or Example of Ribbon UI for Enterprise products
What are good options to create a simple standalone desktop GUI (requirements included!)
How can I implement a blocking process in a single slot without freezing the GUI?
Script generation using GUI
What are some good ways of managing settings in gui applications?
How to write grey text on edit box?
Advantages of three tier architecture from the point of view of an end user

مقایسه دو چشم اطفال مبتلا به آمبلیوپی ارگانیک با عمل Patching دراز مدت به وسیله تکنیک الکترورتینوگرام
هدف : این مطالعه به منظور مقایسه دو چشم اطفال مبتلا به آمبلوپی ارگانیک با عمل Patching دراز مدت به وسیله تکنیک الکترورتینوگرام انجام شده هست.


بررسی بیان ژن ترمیمDNA (1 OGG) ,میزان بازاکسید شده 8-OXOguanineدر نمونه بیوپسی بافت وفاکتورهای آنتی اکسیداتیو درنمونه خون وریدی افراد مبتلا به سرطان
روش مطالعه : این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی - تحلیلی مقطعی انجام شده هست.


بررسی شیوع و مقایسه‌ی هیستوپاتولوژیک تریکومونیازیس در کبوتر و بوقلمون‌های شهرستان زابل
حجم نمونه مورد بررسی در این مطالعه شامل 25 کودک بود که یک چشم اونها تحت درمان به شیوه Patching برنامه گرفته بود ولی چشم دیگر اونها تحت Patching نبود.


شناسائی گونه های کنه های گوسفند و بز و بررسی حضور ویروس تب خونریزی دهنده کریمه – کنگو در آنها از طریق RT- PCR در سه شهرستان استان همدان ( نهاوند
یافته ها : میانگین Voltage در چشم تحت Patching، 88/107 با انحراف معیار 90/13 میکروولت و در چشمی که تحت Patching نیود، 6/105 با انحراف معیار 77/13 میکروولت بود (P=0.563).


بررسی میزان فراوانی و الگوی مقاومت دارویی در گونه‌های کاندیدایی جدا‌شده از بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک‌های زنان در شهرستان زابل
میانگین Latency در چشم تحت Patching، 56/72 با انحراف معیار 44/11 میلی سکند و در چشمی که تحت Patching نبود، 24/44 با انحراف معیار 40/2 میلی سکند بود (P=0.0001).


مقایسه تغییرات ضخامت عضلات اکستنسور پشتی حین تکلیف عملکردی در زنان یائسه استئوپروتیک نرمال و هیپرکیفوتیک
نتیجه گیری : در مجموع بر پايه نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسه اون با یافته های سایر مطالعات موجود چنین هستنباط می گردد که بررسی های الکترودیاگنوزیس مانند ERG می توانند به عنوان Guideline خوبی جهت بررسی نتایج Patching مورد هستفاده برنامه گیرند.


طراحی مدل مراقبتی سازگاری برای بیماران دارای استومی


روشهای هموارسازی کرنل واسپلاین رگرسیونی برای برآورد ضرایب مدل نرخ در تحلیل بقا و کاربرد آن در بیماری های برگشت پذیر


65 out of 100 based on 30 user ratings 1105 reviews

طراحی پانل تعیین هویت اتوآنتی بادیهای سرد برای ارزیابی اتوآنتی بادیهای طبیعی علیه گلبولهای قرمز در افراد سالم و مبتلا به بیماریهای خونی
بررسی اثر pH اسیدی بر تکثیر ،تهاجم و آپوپتوز وابسته به درمان در سلولهای لوسمی رده لنفوبلاستی
طراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اطلاعات- انگیزش و مهارت های رفتاری در زمینه رفتار های خود مراقبتی ارتقاء دهنده سلامت در زنان س
بررسی اثرات مهارکنندگی ایمنی نانوذره اکسیدآهن سه ظرفیتی - کیتوزان به همراه داروی کورکومین بر روی مدل حیوانی سرطان سینه وارزیابی آن در رده سل
بررسی آمار فراوانی علل گرایش در متقاضیان طلاق درخانواده های شهرستان یزد درسه ماهه ی اول سال 1393
بررسی تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر آموزه های اسلامی بر رفتارهای خود مراقبتی تغذیه و کنترل متابولیک بیماران میانسال دیابتی تیپ دو مراجعه کننده
بررسی تاثیر پارامتر شاخص مکانیکی تابش امواج فراصوت با شدت پایین بر تکثیر پذیری سلول های بنیادی اسپرماتوگونی جدا شده از بیضه ی موش سوری نابال
Blackberry 4.5 - How to click on a .jpg image?
User Interface Design Tools
GUI for Fossil SCM
What is the best way to model a richly interactive GUI (using use-cases or other approaches)?
Qt4: QAbstractTableModel Drag and Drop w/o MIME
Qt4: QTableView mouse button events not caught
Can I use a QTimer to periodically refresh a form while still letting user edit some of the fields?
BlackBerry - Invoke a click event on bitmap Field
How can I set I checkbox to true in a MATLAB gui?
How do you handle a QSpinBox that can be edited by both the user and the program?
*