ايام محبس


ايام محبسايام محبس
ايام محبس

علی دشتی در اين کتاب از سالهای زندان خود در سالهای پيش از ۱۳۰۰ و نیز از سومين دوره حبس خويش در سال‌های ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ سخن گفته است.نشر نيما در‌آلمان در فوريه ۲۰۰۳ چاپ چهارم این‌ کتاب را به عهده داشته است. کتاب در ۲۹۵ صفحه در پی ناياب شدن چاپ‌های نخست(۱۳۰۰) و دوم در سال ۱۳۱۳ و چاپ سوم در سال ۱۳۲۷ این بار چاپ دوباره‌ای است از همان نمونه ۱۳۲۷. علی دشتی در اشاره‌ای در رابطه با کتاب می‌نويسد: «فکر و خيال در محبس هم آزاد است، اما طبعاً آشفته و عبوس ومتشنج... يادداشت‌‌های اين کتاب، عین آن روياهای نامطبوع است که با تيرگی‌های محوطه‌ی شوم زندان ممزوج شده و شايد برای روزهای عادی خيلی ناهموار و عجيب بوده باشد.»65 out of 100 based on 40 user ratings 1165 reviews