بررسی الگوی اپیدمیولوژی، سرولوژی و علل بستری موارد آلوده به ایدز و هپاتیت در بیماران با سابقه اعتیاد تزریقی بستری در بیمارستان بوعلی سینا د

بررسی اثر pH اسیدی بر تکثیر ،تهاجم و آپوپتوز وابسته به درمان در سلولهای لوسمی رده لنفوبلاستی
طراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اطلاعات- انگیزش و مهارت های رفتاری در زمینه رفتار های خود مراقبتی ارتقاء دهنده سلامت در زنان س
بررسی اثرات مهارکنندگی ایمنی نانوذره اکسیدآهن سه ظرفیتی - کیتوزان به همراه داروی کورکومین بر روی مدل حیوانی سرطان سینه وارزیابی آن در رده سل
بررسی آمار فراوانی علل گرایش در متقاضیان طلاق درخانواده های شهرستان یزد درسه ماهه ی اول سال 1393
بررسی تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر آموزه های اسلامی بر رفتارهای خود مراقبتی تغذیه و کنترل متابولیک بیماران میانسال دیابتی تیپ دو مراجعه کننده
بررسی تاثیر پارامتر شاخص مکانیکی تابش امواج فراصوت با شدت پایین بر تکثیر پذیری سلول های بنیادی اسپرماتوگونی جدا شده از بیضه ی موش سوری نابال
Qt4: QAbstractTableModel Drag and Drop w/o MIME
Qt4: QTableView mouse button events not caught
Can I use a QTimer to periodically refresh a form while still letting user edit some of the fields?
BlackBerry - Invoke a click event on bitmap Field
How can I set I checkbox to true in a MATLAB gui?
How do you handle a QSpinBox that can be edited by both the user and the program?
Should I use QCoreApplication::processEvents() or QApplication::processEvents()?
BlackBerry - How to create sub menu?
How to name GUI elements?
Blackberry - How to grey out menu items?

بررسی الگوی اپیدمیولوژی، سرولوژی و علل بستری موارد آلوده به ایدز و هپاتیت در بیماران با سابقه اعتیاد تزریقی بستری در بیمارستان بوعلی سینا د
هدف: این مطالعه به منظور بررسی الگوی اپیدمیولوژی، سرولوژی و علل بستری موارد آلوده به ایدز و هپاتیت در بیماران با سابقه اعتیاد تزریقی بستری در بیمارستان بوعلی سینا در سال های 88-1387 انجام شده هست.


تأیید تمایز سلول های بنیادی مشتق از چربی موش صحرایی به سلول های اپی تلیوم پیگمانته چشم با استفاده از روش ایمونوسیتوشیمی
روش مطالعه: این مطالعه یک بررسی توصیفی مقطعی هست که بر روی 200 معتاد تزریقی بستری در بیمارستان بوعلی سینا در سال های 88-1387 انجام شده هست که به صورت متوالی (Consecutive) مورد بررسی واقع شدند.


طراحی و آزمون اثربخشی بسته آموزشی جهت ارتقاء سلامت جنسی زوجین در آستانه ازدواج
یافته ها: میانگین سنی افراد مورد بررسی 01/27 سال بود.


تغییرات استیلاسیون هیستون‌‌های H3, H4 درطی تمایز سلول‌های بنیادی مشتق از چربی به سلول‌های شبه نورونی با استفاده از والپروئیک اسید
5/98 % مذکر و 5/1 % مونث بودند.


تحلیل داده های بقا در حضور مخاطره های رقیب با استفاده از مدل درخت تصمیم
در 58 % HCV و در 16 % HBV مثبت بود.


طراحی مدلی برای یکپارچه سازی زیر سامانه های پرونده ی الکترونیک سلامت ایران بر پایه ی هستی شناسی
7 % از بیماران از نظر HIV مثبت بودند.


بررسی اثرات تنظیم گر ایمنی ریز ذره کیتوزان و اکسید آهن فرا مغناطیسی به همراه داروی آرتیتر بر روی مدل حیوانی سرطان سینه و ارزیابی آن در رده ی
نتیجه گیری: در مجموع چنین هستنباط می شود که بیماران دچار اعتیاد تزریقی میزان فراوانی بالایی از نظر عفونت های HIV، HCV و HBV دارند و لذا باید مراقبت های ویژه ای در مورد نحوه ارتباط اونها با جامعه و بویژه اطرافیان به عمل آید تا مانع از انتقال این عفونت ها به سایر افراد جامعه شویم.


شبکه عصبی مصنوعی با مدل خبره - آمیخته و کاربرد آن در تحلیل داده‌های پزشکی


شبکه عصبی مصنوعی با مدل خبره - آمیخته و کاربرد آن در تحلیل داده‌های پزشکی


65 out of 100 based on 60 user ratings 1135 reviews

بررسی تفاوت نگرش ایمنی در بین کارگران حادثه دیده و ندیده شاغل در چند پروژه حفاری تونل
بررسی تاثیر پروتئین مرکزی (core) ویروس هپاتیت c (HCV) در سلولهای ستاره ای کبد (HSCs) ازطریق اندازه گیری alpha-SMA و میزان miRNA-221.
بررسی اثر اپی ژنتیکی با مهار کننده آنزیمهای هیستون داستیلاز بر روی سلولهای BMMSCs هم کشت شده با سلولهای میلومایی از طریق بررسی تغییرات بیان ژنه
مقایسه اثرات 6 هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر فاکتور فون ویلبراند با تاکید بر نوع گروه خونی
بررسی تاثیر مصرف Sildenafil واژینال در درمان اختلال عملکرد و رضایت جنسی زنان غیر یائسه45-25 سال شهر تهران در سال 1392
بررسی اثرات میوه‌ی نارس گیاه موموردیکاکارانتیا بر برخی بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در موش-های صحرایی هیپرلیپیدمی
is it a bad idea to pop up a dialog in a class library?
Should users see their own performance stats in real time
How to create dynamic UI?
Using WiX how do I disable/enable controls based on property change?
Ways to enhance a trial user's first time experience
How do you display something from a function onto a display window in a GUI in MATLAB?
user interface: what should a file drop target look like?
What are ways to reduce the number of columns in a table/grid?
Entering metric height for a person
GUI in vehicle infotainment system?
*