تحقیقی پیرامون صادرات ایران و امکانات توسعه آن به شیخ‌نشینها و امارات خلیج فارس

سیاست های ارزی و تجاری وتاثیر آن بر تحولات بخش صنعت در ایران (77-1342)
بررسی اثر انتقالات بین بخشی نیروی کار بر بیکاری یک الگوی اتورگرسیون برداری مورد ایران ‏‎(1345-75)‎‏
بررسی کارایی تخصیصی، تغییرات فنی و حرفه های ناشی از مقیاس تولید در صنایع بزرگ ایران ‏‎‎‏(1373-1350)
بررسی تاثیر مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی: مورد ایران ‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏(1376-1347)
مقایسه بازارهای مختلف برای صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از سه ضابطه (ثبات، رشد و اندازه) 98-1979 (بررسی موردی اتحادیه اروپا و حوزه خلیج فارس)
برآورد ظرفیت مالیاتی استان آذرباییجان شرقی با توجه به عملکرد مالیاتی کل کشور و مقایسه آن با کوشش مالیاتی
اقتصاد برنج ایران
انتخاب نظام ارزی مناسب و استراتژی خروج از نظام موجود (مطالعه موردی ایران)
تاثیر بانکداری دولتی بر کارآیی و رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران
بررسی روند توزیع اعتبارات عمرانی بین سالهای 1351 لغایت 1376 و تاثیر آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور
بررسی مالیات بر ارث بر اساس الگوی مالیاتهای اسلامی
بررسی عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر بخش صنعت (کارگاه های بزرگ صنعتی) طی چهل ساله اخیر
بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده بر بخشهای مختلف اقتصادی در ایران (تحلیل داده-ستانده)
*