بررسی کیفیت زندگی آسیب دیدگان بمباران شیمیایی سر دشت


بررسی کیفیت زندگی آسیب دیدگان بمباران شیمیایی سر دشت
در این مطالعه کیفیت زندگی آسیب دیدگاه شیمیایی با گروه امت عادی مقایسه و ارتباط مشخصات فردی و شدت بیماری با کیفیت زندگی بررسی شد.


تشخیص اولیه سرطان مجاری ادرار
در این مطالعه کلیه آسیب دیدگان شیمیایی واجد شرایط پژوهش و یکصد نفر از امت عادی با نمونه گیری تصادفی به عنوان گروه شاهد، تحت مطالعه برنامه گرفته اند.


کاربرد روش ایمونوفلوئورسانس در بیماری‌های کلیوی کودکان
اطلاعات با هستفاده از روش مصاحبه و گزارشهای پزشکی و لوازم مصاحبه شامل مشخصات فردی و پرسشنامه کیفیت زندگی در سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی جمع آوری شد.


کاربرد روش ایمونوفلوئورسانس در نفرولوژی
شدت بیماری بر پايه معاینات پزشکی تعیین می شد.


بررسی درباره نسبت شیوع آنتی‌ژن وابسته به هپاتیت در بیماران کبدی و مردم سالم
یافته ها: در گروه آسیب دیدگان 76 زن و 156 مرد شرکت داشتند و 38% گروه شاهد را زنان تشکیل می دادند.


بررسی سیروز کبدی در ایران
میانگین و انحراف معیار سن گروه آسیب دیدگان شیمیایی 05/41، 1/11+_ و گروه امت عادی 26/37، 24/11+_ بود.


بررسی شیوع ابتلا کبدی در بیماری‌های سل ریوی
نتایج نشان داد که امتیاز کیفیت زندگی در گروه آسیب دیدگان شیمیایی پایین تر از امت عادی هست ارتباط معنی دار و مستقیم بین کیفیت زندگی و اشتغال و تحصیلات بدست آمد .


بررسی میزان شیوع ناراحتی کبدی در شیراز
بین کیفیت زندگی و شدت بیماری ارتباط معنی داری وجود داشت.


بررسی مکانیزم میوکاردیت ویروسی - مطالعه نقش عوامل دفاعی بدن در ایجاد بیماری ویروسی قلب
نتیجه: عوارض دیر رس آسیب شیمیایی با ایجاد محدودیت در زمینه های جسمی، اجتماعی و روانی سبب پایین آمدن کیفیت زندگی در آسیب دیدگان می شود.
65 out of 100 based on 20 user ratings 595 reviews