فراخواني:دانشجويان و دوستداران بخش روانشناسي؛ جذب كاربراني براي عضويت در هئيت علمي.


فراخواني:دانشجويان و دوستداران بخش روانشناسي؛ جذب كاربراني براي عضويت در هئيت علمي.فراخواني:دانشجويان و دوستداران بخش روانشناسي؛ جذب كاربراني براي عضويت در هئيت علمي.
درود.
به منظور ِ ساماندهي و روندگي ِ انجمن روانشناسي،
دانشجويان و دوستداران اين رشته، براي عضويت در بخش هيئت علمي اين انجمن،
در اين جستار آمادگي خود را اعلام كنند.
همانطور كه مستحضر هستيد ،
عضويت در بخش هيئت علمي مستلزم فعاليت هايي ست،
كه طبيعتا اين فعاليت ها،
براي دانشجويان و دوستداران انجمن روانشناسي،
هم موجب فراگيري و پربار كردن دانستني هاي روانشناسي ِشان ميگردد و هم اينكه، هنگام را غنيمت شمرده اند و زمان خود را بيهوده نگذراندند و مهم تر از آن خدمت به تارنماي ِ هم ميهن و پيشرفت ِ اين تارنما كرده اند.
شرح وظايف اعضاي هيئت علمي بعد از جذب ِ دوستان برنامه داده ميشود.
در اين جستار ،
دوستداران و دانشجويان روانشناسي(و شاخه هاي اين رشته) ميتوانند اعلام آمادگي كنند.

85 out of 100 based on 85 user ratings 835 reviews