اثرات رشد و توسعه شهر اردکان در روستای ترک آباد


اثرات رشد و توسعه شهر اردکان در روستای ترک آباد
در این بررسی سعی شده تا با مطالعه‌ای سیستماتیک ، چگونگی روابط مکانی - فضایی شهر(اردکان) و روستاهای پیرامون(ترک آباد) و کنکاش در روند روابط از گذشته تا حال و تغییر و تحولات موجود در اون و همچنین اثراتی که پیامد این روابط بر جای گذاشته، بپردازیم تا ضمن اون شناخت اولیه برای برنامه‌ریزی منطقه‌ای بوده باشد.


معماری همساز با اقلیم در منطقه ایران مرکزی مطالعه موردی شهر کاشان (اقلیم در برنامه ریزی محیطی)
بدین ترتیب این تحقیق در پنج بخش کلی به بررسی شرایط موثر در شهرگرایی و دگرگونیهای حاصل از اون در ساختار اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی روستای ترک آباد می‌پردازد.


ارزیابی و تحلیل توزیع فضایی و امکانات کتابخانه‌های عمومی در شهر تهران (مطالعه موردی: منطقه 12)
بخش اول به تجزیه و تحلیل ویژگیها و توانهای طبیعی منطقه مورد مطالعه می‌پردازد.


پیامدهای فضایی فعالیتهای صنعتی در دهستان رویین شهرستان اسفراین (مورد: روستای ایرج)
بخش دوم به بررسی کارکردهای پايه ی شهر اردکان پرداخته تا از این طریق ضمن شناخت از ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی شهر به امکان سنجی رابطه شهر با روستای ترک آباد آگاه شویم.


بررسی حوزه نفوذ مراکز درمانی با تأکید بر برنامه های تنظیم خانواده مورد دهستان مورموری، شهرستان آبدانان
بخش سوم، به بررسی روند شهرنشینی در ایران در یک روند تاریخی می‌پردازد ، که از اوایل قرن حاضر چنین روندی را در سه دوره مورد بررسی برنامه می‌دهد.


بررسی فنولوژی تولید مثل و میزان موفقیت زادآوری پرستوی دریایی گونه سفید Chlidonias hybridus در آب بندان‌های دائمی زرین‌کلا و مرزون‌آباد استان مازند
در این بخش شرایط پايه ی تحول زا، در محیط های شهری و تاثیرگذار بر محیطهای روستایی در دوره‌های مختلف مورد تجزیه‌وتحلیل برنامه گرفته و پیامدهای اون برپايه داده‌های آماری مشخص گردیده هست .


ارزیابی فرسایش نهشته‌های لسی در حوضه آبریز میدان جیق (استان گلستان)
بدین ترتیب در این بخش یک شناخت کلی از مساله شهرنشینی در ایران حاصل گردیده هست که برپايه اون رشد و گسترش شهر اردکان بعنوان جزئی از سیستم سکونتگاهی کشور مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفته هست .


پیامدهای فضایی گسترش کوره‌های آجرپزی در روستای لوشگان شهرستان تاکستان: (مورد تخریب خاکهای کشاورزی)
بخش چهارم ساختار اقتصادی - اجتماعی و کارکردهای پايه ی روستای ترک آباد را مورد بررسی برنامه می‌دهد تا از این طریق به امکان سنجی رابطه این روستا با شهر اردکان مطلع شویم.


تحلیل ژئوپولیتیکی روابط ایران و عراق
بخش پنجم که در واقع حاصل و سنتز بخشها می‌باشد، و پايه ی ترین بخش این پژوهش را تشکیل می‌دهد به شناخت تحولات و دگرگونیهای شکل گرفته در ساختار اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی روستای ترک آباد اختصاص یافته هست تا بتوان از طریق شناخت چنین تحولات و دگرگونیهایی ، طرق مقابله با اون و هدایت چنین تحولات در جهت توسعه روستا، گام برداشت .
50 out of 100 based on 45 user ratings 370 reviews