بررسی اثر تعرضات انسان و دام بر ساختار جنگلهای بلوط یاسوج (منطقه پاتاود)

بررسی عوامل موثر بر عضویت کشاورزان در تعاونیهای تولید روستایی در قالب الگوی تلفیقی انتشار نوآوریها: مطالعه موردی استان فارس
رابطه بین شکل زمین (شیب ، جهت و ارتفاع) با پوشش گیاهی در منطقه انگوران زنجان
بررسی زادآوری طبیعی گونه ممرز در سه ناحیه ارتفاعی در منطقه ساری
شناسایی و بررسی غنا و تراکم گیاهان دارویی مهم در مراتع سولگرد (پارک ملی گلستان) تحت سه نوع مدیریت متفاوت
بررسی اقتصادی و اجتماعی چرای زودرس در مراتع ییلاقی غرب مازندران مطالعه موردی: مراتع ییلاقی جواهرده رامسر
جوامع گیاهی جزیره قشمن ارتباط آنها با برخی عوامل اکولوژیک و نقشه پوشش گیاهی
Can a custom to_s method be created for a specific association collection?
WADL/WSDL 2.0 for RESTful services in Ruby on Rails
Logout with http basic authentication and restful_authentication plugin
ActiveRecord: Find without associations
What's the best way to organize worker processes in Rails?
How to safely parse multibyte feeds in Ruby/Rails?
ActiveRecord models cached in rake tasks?
Rails - etags vs. page caching (file cache)
Generating PDFs in Rails
How do you find out what controller and action you are in?

بررسی اثر تعرضات انسان و دام بر ساختار جنگلهای بلوط یاسوج (منطقه پاتاود)
انگل‌های بلوط یاسوج در گذشته نه چندان دور پوشیده از درختان انبوه و سایر رستنی‌ها بوده هست در حالیکه امروزه به دلیل افزایش جمعیت انسانی، چرای مفرط دام، قطع اشجار و بهره‌برداری بی‌رویه از درختان و درختچه‌ها، توسعه اراضی کشاورزی و تاسیسات ساختمانی و ...


بررسی نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی در تخریب مراتع دشت تجن
چهره اون کاملا تغییر و به جنگل‌های مخروبه تبدیل گردیده هست .


تعیین نسبت مناسب پلاتهای مستقیم به غیرمستقیم در روش نمونه‌گیری مضاعف به لحاظ دقت و هزینه
به هستثنا مناطقی که از دسترس دام و انسان خارج بوده در سایر نقاط جنگل به شدت تخریب و به صورت تک درختان معیوب و جست گروههای پراکنده بچشم می‌خورد.


آزمایش کارآیی روشهای آدلاید و برآورد تولید از طریق اندازه‌گیری پوشش ، جهت تخمین تولید چند گونه مهم بوته‌ای در مراتع استان یزد
این تحقیق مروری هست به وضعیت جنگل‌های منطقه در گذشته و حال: بنابراین بررسی افزایش جمعیت انسانی و دام در منطقه و اثرات اون بر نحوه تخریب و تبدیل این جنگل‌ها در فاصله وقتی 34 سال گذشته (طی دو دوره 14 و 20 ساله) توسط عکس‌های هوایی مربوط به سالهای 1334 و 1348 و 1368 در محدوده‌ای از مناطق کوههای زاگرس واقع در شمال‌غربی هستان کهگیلویه و بویراحمد (منطقه پاتاوه) انجام شده هست .


بررسی فنولوژی ارقام مختلف صنوبر در دو منطقه آب و هوایی کرج و صفرا بسته بسته گیلان
برآورد و مقایسه نسبت % مساحت تیپ‌های مختلف اراضی به انضمام برآورد و مقایسه نسبت % مساحت تیپ‌های مختلف جنگل با درجات تراکمی متفاوت از نظر % تاج پوشش در مقاطع وقتی فوق مورد تفسیر و کنترل و ارزیابی برنامه گرفته هست .


بررسی کمی و کیفی توده دست کاشت کریپتومریای ژاپنی در منطقه گیلان
ضمنا بررسی وضعیت فعلی جنگل‌های منطقه از نظر کمی و کیفی با تهیه شبکه آماربرداری به روش سیستماتیک و مطالعه وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاهای پراکنده در جنگل و دامداران عشایری و روستایی و نحوه بهره‌برداری از جنگل با تهیه پرسشنامه مورد مطالعه برنامه گرفته هست .


بررسی بهینه‌سازی مصرف مواد افزودنی در تولید کاغذ روزنامه کارخانه چوب و کاغذ مازندران
نتایج حاصله از بررسی وضعیت گذشته جنگل با توجه به عکس‌های مقاطع مختلف وقتی نشان می‌دهد که از سطوح اراضی جنگلی ناشی از تخریب و تبدیل مستقیم توسط انسان و دام و ...


بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از کلیهای تولیدی صنوبر در دوره بهره‌برداری کوتاه‌مدت دو سال پیش
دائما کاسته شده و به سطوح اراضی لم یزرغ و اراضی کشاورزی اضافه کرده شده هست .


بررسی مناسب‌ترین شرایط تهیه خمیر آلفاسلولز از ضایعات پارچه‌های پنبه‌ای برای ساخت کاغذ
در واقع این کاهش سیر صعودی داشته هست ، بطوریکه در سال 1334 حدود 78/2 % محدوده مورد مطالعه تحت پوشش جنگل بوده که در سال 1368 به 74 % و در سال 1368 به 60 % تقلیل یافته هست .

در همین فاصله وقتی اراضی تحت پوشش جنگل متراکم به جنگل با درجات تراکم ضعیف‌تر تبدیل گردیده هست .

نتایج بررسی وضعیت فعلی جنگل‌های منطقه نشانگر اون هست که در اثر قطع و بهره‌برداری بی‌رویه و وضعیت جنگل‌ها رو به قهقر ا و اضمحلال تدریجی گذشته هست .

بطور یکه اکثر درختان با فرم شاخه‌زاد و تنه کج و معوج و اغلب بصورت تنه‌ههای غیرصنعتی و هیزمی می‌باشند.

متوسط موجودی در هکتار 91/2 سیلو، % تاج پوشش بین 30 تا 50 % و ارتفاع درختان 6 الی 12 متر و قطر اونها بین 7 تا 60 سانتی‌متر نوسان دارد.

پراکنش قطری درختان بیشتر در کلاسه‌های قطری 10 تا 30 سانتی‌متر می‌باشد.

نقاط جنگلی حاشیه روستاها در اثر قطع و بهره‌برداری بی‌رویه، جنگل‌ها بشدت تخریب و در اثر چرای مدوام دام و حضور اون در عرصه جنگل، زادآوری به شدت کاهش یافته هست .
50 out of 100 based on 25 user ratings 850 reviews