ارزیابی بیان ژنی پروتئینهای شوک حرارتی(HSP60, HSP70, HSP90)در مغز جوجه های گوشتی مبتلا به هیپرتانسیون ریوی


ارزیابی بیان ژنی پروتئینهای شوک حرارتی(HSP60, HSP70, HSP90)در مغز جوجه های گوشتی مبتلا به هیپرتانسیون ریوی
سلول های تمام جانداران در برابر شرایط هسترس زا توسط خانواده ای از جنس پلی پپتید تحت عنوان پروتئین های شوک حرارتی محافظت میشوند.ما در این مطالعه به بررسی میزان تاثیر سرما بر بیان ژنی سه گروه از این خانواده،تحت عنوان HSP60, HSP70, HSP90 پرداخته ایم.این پژوهش در مورد جوجه های گوشتی و در ناحیه ی مغز این پرندگان صورت گرفته هست.


برخی قضایای توسیعی تعمیم یافته در مورد کدهای خطی


بررسی برخی روشهای غیر یکنوا برای بهینه سازی نامقید


50 out of 100 based on 25 user ratings 850 reviews

مقایسه پروتکل های زمانی متفاوت در درمان عوارض ناشی از تزریق سم عقرب همی اسکورپیوس لپتروس در گوسفند
بررسی اثر محافظت کنندگی پروتئین نوترکیب غشای خارجی (OmpTS) باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپورمعمولی،Cyprinus carpio
استخراج برخی ترکیبات دارویی و آلی از نمونه‌های بیولوژیکی و زیست محیطی توسط استخراج فاز جامد بر پایه نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن و میکرواست
تحلیل هندسی_جنبشی بخش میانی پهنه ی گسلس نوزاد
مقایسه میزان فعالیت و مقاومت حرارتی آنزیم لاکتوپراکسیداز در شیر گاو و گاومیش رودخانه ای و آب پنیر تولیدی
روش گام کسری برای حل معادلات دیفرانسیل جبری
مقایسه‌ی فعالیت پاداکسایشی و برخی فاکتورهای رشدی و فیزیولوژیکی درچند جنس از خانواده‌ی نعناعیان کشت شده درمناطق مختلف شهرستان ارومیه
توزیع پارتو و مشخص سازی آن بر اساس داده های ترتیبی
سنتز نانو کامپوزیت های جدید پلیمر- نانو ذرات نقره
بررسی نظری تاثیر گروههای ترک کننده برروی مکانیسم افزایش اکسایش پیوندهای آلیل_X به (0)Pd
بررسی تاثیر سایز در کاربردهای صنعتی نانوذرات
مدلسازی عددی جریانهای ساحلی ناشی از شکست موج در محدوده جزیره لارک
Interesting issue with WCF wsHttpBinding through a Firewall
StackOverflowException serializing a .netTiers entity
WCF The request failed with HTTP status 405: Method Not Allowed
wcf max message size
TCP communication on Vista
Hitting a default RSS or ATOM Path from WCF, Client Only
Using Windows Services to process MSMQ messages via WCF
WCF service never notified when post new message to private queue in Workgroup mode
Do you use enum types in your WCF web services?
Forms Authentication Error in WCF
*