میکرواستخراج مایع-مایع پخشی (DLLME) با استفاده از سورفکتانت برای پیش تغلیظ و اندازه گیری فلووکسامین مالئات


میکرواستخراج مایع-مایع پخشی (DLLME) با استفاده از سورفکتانت برای پیش تغلیظ و اندازه گیری فلووکسامین مالئات
میکرو‌استخراج مایع-مایع پخشی با هستفاده از سورفکتانت (DLLME) جفت شده با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مجهز به دتکتور UV بعنوان روشی ساده و سریع برای تعیین فلووکسامین مورد هستفاده برنامه گرفت.


سنتز نانوکامپوزیت هیبرید فولرن-اکسید نیکل و بررسی ساختار و خواص آن
در این روش هستخراج، از دی‌کلرومتان به عنوان حلال هستخراج نماينده و از سورفکتانت سدیم دودسیل سولفات (SDS) به عنوان عامل پخش نماينده حلال آلی در حلال آبی هستفاده گردید.


قضایای نقطه ثابت برای نگاشت های انقباضی تعمیم یافته در فضاهای GPـ متریک


برهان‌های قضایای ناتمامیت براساس پارادوکس بری


65 out of 100 based on 40 user ratings 565 reviews

سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت های جدید پلی ایمید/ Fe3O4 شامل گروه های 4،3،1- اکسادیازول
سنتز تیازولیل پیرازول های جدید
کاربرد روش‌های هموتوپی برای حل معادلات دیفرانسیل جزیی با بخش غیر‌خطی قوی
حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی از مرتبه کسری با استفاده از توابع پایه شعاعی
برخی قضایای توسیعی تعمیم یافته در مورد کدهای خطی
بررسی برخی روشهای غیر یکنوا برای بهینه سازی نامقید
مقایسه پروتکل های زمانی متفاوت در درمان عوارض ناشی از تزریق سم عقرب همی اسکورپیوس لپتروس در گوسفند
بررسی اثر محافظت کنندگی پروتئین نوترکیب غشای خارجی (OmpTS) باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپورمعمولی،Cyprinus carpio
استخراج برخی ترکیبات دارویی و آلی از نمونه‌های بیولوژیکی و زیست محیطی توسط استخراج فاز جامد بر پایه نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن و میکرواست
تحلیل هندسی_جنبشی بخش میانی پهنه ی گسلس نوزاد
مقایسه میزان فعالیت و مقاومت حرارتی آنزیم لاکتوپراکسیداز در شیر گاو و گاومیش رودخانه ای و آب پنیر تولیدی
WCF and eBay SDK library
DNS name vs MachineName/Localhost for VS Add Service References
Hosting a precompiled WCF REST service in IIS6 - how?
WCF OutgoingMessageHeaders not saving values
WCF User Management Technology Recommendation
How to remove the “.svc” extension in RESTful WCF service?
WCF / Local Data Access Layer
Interesting issue with WCF wsHttpBinding through a Firewall
StackOverflowException serializing a .netTiers entity
WCF The request failed with HTTP status 405: Method Not Allowed
*