اصل چهل (40) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل چهل (40) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
    اصل چهل (40) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

پاسخ :


اصل شصت و هفت (67) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

1:اصل شصت و هشت (68) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

اصل چهلم (40) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران:

هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی برنامه دهد.


قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون پايه ی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه اون با رای مثبت فراخوان گردید.


اصل شصت و نه (69) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی اون از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.


اصل هفتاد (70) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
قانون پايه ی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.اصل هفتاد و يک (71) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


50 out of 100 based on 55 user ratings 1030 reviews

اصل هفتاد و دو (72) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
اصل هفتاد و سه (73) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
اصل هفتاد و چهار (74) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
اصل هفتاد و پنج (75) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
اصل هفتاد و شش (76) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
اصل هفتاد و هفت (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
اصل هفتاد و هشت (78) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
اصل هفتاد و نه (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
اصل هشتاد (80) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
How can I bind a List collection to TabControl headers in WPF?
WPF Binding to ObjectDataProvider Method and detecting return value dependencies
How can I bind a dataset directly to a TreeView (with hierarchy)?
PyQt4: Databinding?
WPF ComboBox not updating source
WPF databinding, replacing the source object
INotifyPropertyChanged not working on ObservableCollection property
What doesn't checkbox value = '1' work in this case?
Flex - Binding ViewStack selectedChild Property Using a String Value
Add DataBinding for attached Property per Code Behind
*