مطالعه تنوع زیستی، تجدید حیات گونه‌های چوبی ، پوشش علفی کف و خصوصیات خاک در توده‌های دست‌کاشت خالص افراپلت، بلوط ‌بلندمازو و زربین (مطالع

اثر شوری بر خصوصیات فیزیولوژیک لاین های دابل هاپلوئید کلزا تحت شرایط مزرعه
تاثیر اسانس چند گیاه دارویی در مهار پوسیدگی بعد از برداشت سیب ناشی از قارچ Penicilliumexpansum
استفاده از روش پردازش تصویر در تحلیل چروکیدگی و تغییرات شکل و رنگ خرمالو بی‌دانه در طی خشک شدن لایه نازک
پاسخ‌های رشد و سلامت گوساله‌های هلشتاین به الگوی تغذیه شیر و علوفه در خوراک آغازین تحت شرایط تنش سرمایی
اثر هیدروپرایمینگ و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات رشد و فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (.Cicer arietinum L) در دوکشت بهاره و پ
تخمین پارامترهای جذب سرب در برخی خاک‌های استان مازندران توسط مدل‌های رگرسیونی
Access a value from a struct via a pointer? (C++)
SIMD or not SIMD - cross platform
load .model file in C++
Lifetime of a thrown object caught by reference
Generating a unique id of std::string
why c++wt is not integrated with ExtJs 3.x ? and how is it possible to integrate it with that?
Where does my C++ compiler look to resolve my #includes?
Dump class/struct member variables in g++
The problem with header files
concurrent reference counter class and scoped retain: is this ok?

مطالعه تنوع زیستی، تجدید حیات گونه‌های چوبی ، پوشش علفی کف و خصوصیات خاک در توده‌های دست‌کاشت خالص افراپلت، بلوط ‌بلندمازو و زربین (مطالع
به منظور بررسی میزان رویش، تنوع زیستی زادآوری گونه‌های چوبی و پوشش علفی کف و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، سه عرصه جنگل‌کاری با گونه‌های افراپلت (Acer velotinum Boiss)، بلوط بلند‌مازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) و زربین (Cupressus sempervirens L.


تأثیر برخی آمینو اسیدهای غالب در ریزوسفر بر جذب سیمپلاسمی و آپوپلاسمی کادمیم و روی توسط ریشه و انتقال آنها به شاخساره گندم
var horizontalis (Mill) Gord) در پارسل 28 و 29 سری دو طرح جنگل‌داری دارابکلا مورد مطالعه برنامه گرفت.


ارزیابی صفات زراعی لاین‌های دابل هاپلویید کلزا تحت تاثیرتنش شوری در مزرعه
مساحت کل سه توده 7/31 هکتار (افراپلت 4/11، بلوط بلند‌مازو 8/14 و زربین 5/5 هکتار) برآورد گردید.


بررسی وضعیت تغذیه ای و غلظت عناصر سنگین در برخی از سبزیجات و ارزیابی خطر آنها بر سلامت انسان
شبکه‌ای به ابعاد 50×75 متر روی نقشه منطقه پیاده شد و در مجموع تعداد 64 پلات 400 متر‌مربعی (20×20) برداشت شد.


برر سی مقایسه ای منابع و مدیریت ریسک در واحدهای دامداری دامپروری شهرستان اراک در استان مرکزی
در هر یک از این پلات‌ها فاکتورهای کمی توده، زادآوری، نوع و تعداد گونه‌های علفی اندازه‌گیری شد.


خصوصیات فیزیکی- شیمیایی فیلم پروتئینی فعال حاوی آب انار تهیه شده از دانه گیاه گاودانه به منظور بسته‌بندی مواد غذایی
سپس برای بررسی مشخصات خاک در سطح توده‌ها با هستفاده از هستوانه فلزی ( به قطر 8 سانتی متر) اقدام به نمونه‌برداری از لایه آلی و خاک معدنی (در اعماق 10-0 و 20-10 سانتی‌متری) شد.


استفاده از مدل های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی ضرایب جذب نیکل در خاک: مطالعه موردی استان مازندران
نتایج نشان می‌دهد که حداکثر میانگین قطر، ارتفاع و رویش مربوط به توده افراپلت بوده هست.


مدل سازی و اعتبار سنجی فرآیند خشک کردن نخود فرنگی در یک خشک کن ترکیبی مادون قرمز- هوای گرم
مقایسه ضریب پایداری نیز نشان می‌دهد که توده زربین پایدارتر هست.


جداسازی ژن مونودهیدروآسکوربات ردوکتاز(MDHAR) از گیاه آلوروپوس لیتورالیس ( Aeluropus littolaris ) و انتقال آن به گیاه توتون (Nicotina tabacum)
حداکثر غنا و یکنواختی در توده بلوط بلندمازو بوده و از نظر تنوع تفاوت معنی‌داری بین توده‌ها مشاهده نشد.

بر پايه نتایج بررسی داده‌های خاک، مشخصه‌های % رطوبت و پتاسیم در توده افراپلت، % کربن، ماده آلی و نیتروژن در توده زربین و نسبت کربن به نیتروژن در توده بلوط بلندمازو دارای حداکثر مقدار بودند.

در حالی‌که وزن مخصوص ظاهری، % رس، % شن، pH، EC و فسفر اختلاف معنی‌داری بین توده‌ها نشان ندادند.

بطور کلی نتایج تحقیق موید اون هست که نوع گونه درختی قادر هست تغییرات معنی‌داری را در تنوع زیستی و نیز برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی خاک ایجاد کند.

واژه‌های کلیدی: جنگل‌کاری ، خاک، تنوع زیستی، دارابکلا
نمایه ها:


50 out of 100 based on 25 user ratings 400 reviews

انتقال ژن کدکننده متالوتیونین برنج، ایزوفرم OsMTI-1b، به مخمر ساکارومایسس سرویزیه به منظور افزایش مقاومت به تنش‌های اکسیداتیو
تعیین اثر استفاده از پروبیوتیک و پری بیوتیک هنگام اعمال محدودیت غذایی بر عملکرد و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی
استفاده از داده های ماهواره ای و توسعه مدل SEBAL در برآورد اجزای بیلان آبی محدوده های مطالعاتی رودخانه کارون در استان خوزستان
تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر روی صفات کمی و کیفی گیاه علف طلایی (Solidago canadensis L.)
بررسی تأثیر پودر و اسانس برگ آویشن و پونه‌ کوهی بر کیفیت گوشت و عملکرد بلدرچین‌های گوشتی
بررسی اثر تغییراقلیم بر روند دمای خاک در چند اقلیم متفاوت ایران
OpenGL: GL_LINE_SMOOTH not supported on all cards; wont even draw the lines, unless
Call dll - pcshll32.dll using delphi
Controlling cursor and keyboard with C++/Visual C++
How to ensure a member is 4-byte aligned?
Atomic increment on mac OS X
Compiling libmagic statically (c/c++ file type detection)
redefine a non-virtual function in C++
static binding of default parameter
Global variables in C++
cant exchange widget in QSplitter (Qt)
*