تحقیق سنگشناسی سنگهای‌آذرین و دگرگونی منطقه چاهک رباط واقع در جنوب غربی شهر بابک (محدوده جنوبی)

میکروفسیل ها، رخساره ها، محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند مبارک (کربنیفر زیرین) در البرز مرکزی
تحلیل ساختاری و مورفوتکتونیکی گسل سروستانی
بررسی حساسیت عوامل مختلف پتروفیزیکی بر محاسبه آب اشباع شدگی
کانی شناسی و ژئوشیمی کانیهای رسی کانسار کائولن زنوز، مرند
مطالعه ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه الیکا در رابطه با اثرات زیست محیطی فعالیتهای معدنی در ناحیه معدن سرب و باریت دونا در البرز مرکزی
بررسی علل فرسایش خاک دردشت سیستان از دیدگاه زمین شناسی مهندسی
مدلسازی برنامه ریزی محیطی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور-مطالعه موردی: منطقه طالقان
بررسی اثر بندش(تیکسوتروپی)و سیمانی شدن رسوبات ریزدانه آب شور در رفتار مکانیکی آنها با نگرشی ویژه بر دریاچه ارومیه
بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی شهری و تهیه نقشه های ژئوتکنیکی نهشته های کواترنری تهران (با تهیه و توسعه بانک اطلاعات ژئوتکنیکی تهران)
رخساره ها ، محیط های رسوبی و سکانس های سازندهای دلیچای و لار در منطقه پلور
پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای متاولکانو سدیمنتری و پلوتونیک منطقه موته(جنوب دلیجان) با نگرشی ویژه به خاستگاه کانی سازی طلا
برآورد تابع چگالی احتمال با استفاده از برآوردگرهای هسته ای و ‏‎B‎‏-اسپلاین
تولید شتابنگاشت مصنوعی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
Data Paging in SQL Server 2005 Only Returns 1 (One) Row
Problems executing a SSIS package deployed to the file system
how to get alert when particular job is executed in SQLSERVER
SQL Reporting: Matrix Columns Merge
SQL Server 2005 CE 3.5 Re seed IDENTITY
Composite Foreign Key Question
Sql Query To get data
How to use constant var in SSIS
Sql query to get range of values
Conversion format from time to default datetime
*