فون بال ریشکداران شیراز و اطراف


فون بال ریشکداران شیراز و اطراف
در حین مطالعه فون بال ریشکداران شیراز و اطراف ، 42 گونه از 3 خانواده، 6 قبیله و 22 جنس جمع‌آوری و از نظر سیستماتیکی بررسی شد.


مقایسه و برخی خواص خاک جنگلکاری های Populus Deltoides و P.euramericana به صورت خاص و آمیخته با توسکای ییلاقی
کلید برای همه تاکساها و توصیف‌ها و شکلها تهیه گردیده هست .


خالص‏‎‎‏سازی نسبی فیتوتوکسین قارچ ‏‎Pyrenophora graminea‎‏ و ارزیابی واکنش توده‏‎‎‏های بومی جو در مقابل آن
روش آماده کردن نمونه‌ها جهت مطالعات میکروسکوپی نیز ارائه شده هست .


بررسی اثر فاصله کاشت بر عملکرد و کیفیت دو رقم گوجه‌فرنگی دو رگه در تونل پلاستیکی (Lycopersicon esculentum L)
میزبان‌ها و مکان‌های نمونه‌ها نیز بطور جداگانه ذکر شده هست .


شناسایی میکوفلور (Mycoflora) برگ و ساقه جو در استان آذربایجان شرقی
یک زیرخانواده، Idolothripinae و چهار جنس Orothrips, Megathrips, Agrostothrips و Pseudocryptothrips برای اولین بار از ایران نقل شده هست .


بررسی ‏‎تأثیر‎‏ بسترهای کشت، غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید و زمان قلمه‌گیری در ریشه‌زایی قلمه‌های ژینکوبیلویا ‏‎(Ginkgo biloba


تاثیر هرس بر رشد‏‎‎‏، نمو، عملکرد بذر و میزان ماده موثره کدوی تخمه کاغذی ‏‎(Cucurbita pepo convar.Pepo var.styriaca) ‎‏


50 out of 100 based on 55 user ratings 280 reviews

اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر رقابت با علف‏‎های‎‏ هرز و عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)
رابطه کارایی مصرف آب و چند معیار فیزیولوژیک مقاومت به خشکی در گندم نان (Triticum aestivum L.) و دوروم (Triticum durum L)
بررسی امکان اصلاح نژادهای زراعی قارچ خوراکی صدفی (Pleurotus ostreatus)با استفاده از هیبریداسیون بین نژادی
بهینه‌سازی جنین‌زایی و باززایی گیاه از کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا (Brassica iiapiis L.)
تجزیه سیتوژنتیکی برخی از گونه‌های جنس اسپرس (Onobiychis) در استان آذربایجان شرقی
بررسی اثرات تعداد سلول‏‎‎‏های پیکری روی خواص فیزیکی، شیمیائی و بازده پنیر فتای سنتی و ‏‎UF‎‏
بررسی مناسبترین روش ازدیاد دورگه زردآلو* گوجه در شرایط درون شیشه ای (In vitro)
شبیه‏‎‎‏سازی و آنالیز مکانیکی یک گاوآهن برگردان‏‎‎‏دار به روش اجزا‏‎ء‎‏ محدود (‏‎F.E.M‎‏)
How do I view a Tree list of Schemas for a database in Oracle SQL Developer?
Recommendation for a book on “expressive” PL/SQL?
Do I Still Need To Install Oracle Client if Using Microsoft ODBC for Oracle to connect to an Oracle Database?
oracle spool query
Oracle: How are sequences implemented?
procedure problem
Metasolv APIs
How should I range partition an index with a varchar2 column in Oracle? Is it a bad idea?
iSQLPlus not starting on Port 80
Is the dba_transformations dictionary view only accessible when you log in AS SYSDBA?
*