بررسی رابطه بین اضطراب و افکار غیرمنطقی


بررسی رابطه بین اضطراب و افکار غیرمنطقی
در طرح تعریف مشکل، مسئله اضطراب و تاثیر پايه ی اون در نابهنجاریهای روانی و رفتاری بیان گردید و مطرح شد.


اثرات زلزله بر بهداشت روانی نوجوانان دختر شهرستان رودبار
که سبب‌شناسی اضطراب و تصریح تاثیر روشهای مختلف درمانی کمک شایانی در تهسیل درمان و پیشگیری از این معضل شایع عصر حاضر خواد نمود.


اثر فشارهای روانی - اجتماعی مادران بر چهار شاخص وزن، دور سر، قد، نمره ((آپگار)) نوزادان
بخش زمینه مشکل مشتمل بود بر تحقیقاتی که درباره اضطراب و تفکرات غیرمنطقی آلیس (Ellis) در دنیا انجام شده هست .


استاندارد کردن آزمون هوش گودیناف و بندر روی کودکان ایرانی و مقایسه‌ای آن با نرمهای فرانسوی و آمریکایی در سطح استان و کشور
و همچنین نظرات مولفین مختلف خارجی و ایرانی درباره اهمیت اضطراب و تفکرات در سبب‌شناسی و درمان مشکلات روانی و نهایتا نقش محوری که اضطراب در بسیاری از نظریه‌های روانشناسی دارد، توضیح داده شد.


بررسی اسنادهای علمی در دانشجو - معلمان دختر و پسر مراکز تربیت معلم مشهد در موفقیت و شکستها
در قسمت هدف تحقیق، به اهدافی که محقق با انجام این پژوهش تعقیب می‌نمود، پرداخت شد و ذکر گردید این پژوهش چه اهمیتی در حل مشکلات فعلی مملکت و توسعه روانشناسی دارد.


بررسی انگیزه‌های شغلی در دانشجو - معلمان مراکز تربیت معلم ارومیه
در بخش فرضیه، فرضیه اصلی تحقیق یعنی بین میزان و نوع تفکرات غیرمنطقی با اضطراب را به وجود دارد و چندین فرضیه جنبی دیگر مطرح گردید.


بررسی برخی از دروندادهای نظام آموزشی ابتدائی با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان پایه پنجم دبستانهای شهرستان اراک در سال 1372-1373
در قسمت میدان تحقیق، جامعه آماری که نمونه این پژوهش از اون انتخاب شده بود یعنی هفت دانشکده دانشگاه فردوسی مشهد مقدس توصیف گردید و سپس اصطلاحاتی تخصصی به کار رفته در رساله با هستفاده از لغت‌نامه‌های تخصصی تعریف گردید.


بررسی پرخاشگری در کودکان پرورشگاهی و غیرپرورشگاهی
در فصل دوم نظریه فرانکل (Frankl)، راجرز (Rogers) ولپی (Wlope) و الیس (Ellis) مورد بررسی برنامه گرفت و تبین اونها درباره علل اضطراب و چگونگی درمان اون و طبقه‌بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM-III-R درباره اختلالات اضطرابی با تعریف و علائم بیان گردید.


بررسی تحول سطوح استدلال جامعه‌پسندانه کودکان و نوجوانان 5 تا 15 ساله
در فصل سوم، روش تحقیقی زمینه‌یابی که روش همبستگی و علمی مقایسه‌ای جز اون می‌باشد، به عنوان روش تحقیق مورد هستفاده در این پژوهش توصیف شد.

چگونگی انتخاب آزمودنیها به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای به مقیاس 2 % جامعه شرح داده شد.

آزمونهای اضطراب کتل و پرسشنامه سنجش تفکرات غیرمنطقی الیس به عنوان وسایل سنجش متغیرهای وابسته و مستقل ذکر گردید.

فصل چهارم حاوی توصیف نمونه یافته‌های در ارتباط با فرضیه و یافته‌های اضافی بود.

فرموده شد که نمونه پژوهش 220 نفر دانشجو از هفت دانشکده دانشگاه فردوسی مشهد مقدس بوده که 163 نفر مرد و 57 نفر زن بودند.

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین نمرات اضطراب کل با نمرات تفکرات غیرمنطقی در سطح 0/99 معنی‌دار بود و این همبستگی مثبت و با شدت 0/66 و ضریب تعیین 0/43 بود.


نمایه ها:


65 out of 100 based on 40 user ratings 1165 reviews