چه جوری میشه کنتور shock counterرو گذاشت در قالب php