بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نئروی کار در صنایع استان قزوین

نسبت بین فرهنگ سیاسی با افول جریان اصلاحات درائران
ارائه مدل علّی ارتباطات سازمانی و ابهام و تعارض نقش با نقش واسطه‌ی تاب آوری
مقایسه‌ی ساختاری و محتوایی غزل قلندرانه‌ی سنایی با غزل عاشقانه‌ی سعدی
شناسائی و ارزیابی پتانسیل های ژیوتوریستی شهرستان ارومیه
بررسی ایفای تعهد مدنی پولی با سند تجاری و آثار حقوقی
تاثئر مضامین اسلامی -عربی در شعر محمّد تقی بهار
بررسی صورخیال در دیوان فروغی بسطامی.
کتابشناسی توصیفی اوستا به فارسی و انگلیسی از آغاز تا امروز
مطالعه رابطه بین ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود با نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذئرفته شده بورس اوراق بهادارتهران
تاثئر توجه متمرکز بر خود بر سوگئری حافظه در افراد اضطراب اجتماعی
بررسی زبان نگاه در شعر فارسی
تاثئر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل Q10 بر عملکرد ورزشی و ارتباط بین BDNF و IL6 سرم، دختران فعال
نقد و بررسی روایات مربوط به وحی در منابع روائی فریقین
*