اوربیفلدها و گروه کوهمولوژی

محاسبه جابجایی شیمیایی 13C-NMR مشتقات بنزن
مروری بر ویژگی های شیمیایی فن والریت- تعیین اسپکتروفتومتری آن با استفاده از 2و4- دی نیتروفنیل هیدرازین در اندازه معمولی و نانو
روش نوین و موثر سنتز 2-آمینو-7،7-دی متیل -5-1-اکسو-4-آریل.8،7،6،5- تترا هیدرو-4H-کرومن-3-کربونیتریل ها با کاتالیزگر ZrOCl2.8H2O در دمای اتاق
بررسی و اندازه گیری غلظت گاز رادون در دشت شهر مشهد
تولید پروتئین نو ترکیب TGIFLY به صورت GST-Fusion در سیستم پروکاریوتی
میکروبیواستراتیوگرافی سازند کژدمی با تاکید خاص بر جلبکهای آهکی در شمال شیراز (کوه نقش رستم)
Visual Studio Language Service with C# intellisense
Does anyone have a Control Visualizer for VS 2005
Visual Studio reporting error “PFX - Error Importing Key / Object already exists”
How to programmatically create a Quick Campaign in MS Dynamics CRM
Ultimate grid invisible
SDK lives in C:\windows\assembly on a remote machine how do I add this into VS?
Can we instruct Visual Studio Setup to keep existing files for re-install?
How can one easily set up sproc parameters in a strongly-named DataSet in Visual Studio 2005?
Is Visual Studio 2010 beta 1 usable?
Visual Studio 2005 and SQL Express 2008

اوربیفلدها و گروه کوهمولوژی
اوربیفلد، فضایی هست که به طور موضعی با خارج قسمت حاصل از عمل یک گروه متناهی که به صورت هموار، موثر و تقریبا آزاد روی فضای اقلیدسی ‎$\mathbb{R}^{n}$‎ عمل می‌کند، هومئومورف هست.


بررسی فرایند پیوند مونومرها به الیاف اکریلیک
در این پایان نامه سعی می شود پس از بیان مطالب اولیه، تعمیم کوهمولوژی درام مطرح شود و در فصل های بعد بعضی از مفاهیم هندسی که برای منیفلدها می دانیم نظیر کلاف مماس، کاتگوری و کوهمولوژی درام را برای اوربیفلدها مطرح کنیم البته بعضی از این مفاهیم توسط گروهواره ها انجام می شود.


Implementation of a customized GIS based tool for tunnel construction sites management
برای این مقصود ابتدا اوربیفلدها را به زبان گروهواره بیان می کنیم.


Neurohypophyseal hormone receptors in the female ovine brain


A comparative study of the behavioural responses of M.chitwoodi to different root diffusates
نمایه ها:


50 out of 100 based on 45 user ratings 970 reviews

سنتز، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس های [CO{(Pyrol)2dien}(N3)2]؛ [COIII {(thiophen)2dien}(N3)3]؛ [COIII{thiophen)dien}2](CIO4)3 ؛ [Co{(pyrol)2dien}(Amine)]B (PH)4 ؛ Amine:py,4-Mepy,4-Acpy؛ و بررسی عوام
The metal-to-insulator transition in disordered LiTi2O4
نمایش های خطی گروه های تقارنی نانولوله های کربنی
مشتقات توابع فاصله تعمیم یافته و وجود نزدیکترین نقاط تعمیم یافته
Optimum window function for sensitivity enhancement in NMR and 19F NMR of arylamine-DNA adducts
نگاشت های طولپا روی فضای باناخ و تقریب آن ها
Rates and processes of active folding in the central Zagros -Iran
بررسی اثر اجزاء اضافی بر قابلیت اعتماد سیستم با اجزاء همبسته
استنباط بیزی برای بخش بندی تصاویر چند طیفی بر پایه مدل خوشه بندی درختی
ساخت نانولوله های کربن به روش لایه نشانی بخار شیمیایی به کمک لیزر و اثر انتقال در مقیاس های میکرو و نانو
How to make MSBuild reference the right assemblies?
Reassociate file types with Visual Studio 2003
citrix and keybd_event problem
Name property of UserControl or Control
Auto sync Design view with Source view in Visual Studio 2008
is there a method to trigger paste (ctrl+v) event to any application?
Installation fails when trying to install VS2010 Beta on Windows 7RC
Visual Studio: Keyboard shortcut to switch between Debug and Release modes
How can I review the code affected by a specific changeset in Team System/TFS?
Is there a shortcut key to switch between split panes in visual studio/management studio?
*