توسعه اقتصادی ایران 1970- 1900

توسعه مالی و رفتار پس انداز در ایران (75-1343)
رتبه بندی بخشهای مختلف اقتصاد ایران براساس اشتغالزایی با استفاده از جدول داده-ستانده معمولی و فازی
بررسی و نقد دیدگاه هایک در مورد عدالت اجتماعی
بررسی معاملات بانکی بدون ربا
بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی با استفاده از روش همجمعی
برآورد تابع هزینه شرکت مخابرات ایران و محاسبه رشد بهره وری (مورد خاص:تلفن سیمی در خصوص مکالمات درون شهری و برون شهری)
تبیین نظریه رفتار مصرف کننده مسلمان
نقدی بر ابزارهای سیاست پولی در بانکداری اسلامی (تجربه جمهوری اسلامی ایران)
بررسی توزیع درآمد و نابرابری درآمدی درایران با استفاده از ریزداده ها
ادوار تجاری در اقتصاد ایران(1379-1380)
مخارج دولت و رشد اقتصادی
بررسی توزیع آماری مصرف برق مشترکان آذربایجان شرقی(شهر تبریز) و پیشنهاد تعرفه های مناسب با آن
شناسایی فعالیتهای پایه ای و تعیین استراتژی توسعه فعالیتها در استان تهران و شهرستانهای تابعه
*