مضروب های جبر Lp(I,X با پیچش مرتب

فرایند های نقطه ای و کاربردهای آنها در نمونه گیری
مبانی استباط شواهدی
فیلترهای خالص و توپولوژی پایدار روی جبرهای BL
مقایسه ریزازدیادی، کال زایی، باززایی و میزان رنگیزه ی کال جداکشت های مختلف دو گونه ی Rosa gallica L. و Rosa x hybrida L. تحت اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی
بررسی و شناسایی انگل های پریاخته Lethrinus Nebulosus در برخی صید گاه های استان هرمزگان
مباحثی پیرامون اتوماتای فازی عمومی
ایجاد الگوریتم خبره جهت استخراج اراضی زیر کشت گندم آبی و دیم بااستفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: شهرستان همدان)
بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن و اسانس گیری بر کمیت و کیفیت اسانس چهار گونه اکالیپتوس
تکوین بافتی، سلولی و بیوشیمیایی طحال جنین موش باردار تیمار شده با کینازولینون ها
گراف های لاپلاسین صحیح
بررسی کارایی دو روش Zeta و HA binding Assay در جداسازی اسپرم های بالغ با میزان پروتامین و کروماتین طبیعی
فرم‌های دوخطی متقارن پایا برای گروه‌های انعکاسی
بررسی ریخت شناسی دانه گرده برخی از گونه های گون (Astragalus) در ایران
VIM Compilation in windows
Set a hidden buffer as 'nobuflisted'
Get name of the current file in Vim
show function parameters in vim
Move entire line up and down in Vim
How to make the % (jump to matching bracket) key ignore commented-out code in Vim
How to prevent vim from creating (and leaving) temporary files?
Word wrap in Gvim
Can GVIM have a background image?
What is the fastest way to reverse a comma-separated list in vim?
*