بیان ژن آسکوربات پراکسیداز (Cm APX)در توده های خربزه بومی سیستان تحت تنش شوری با استفاده از Real Time PCR


بیان ژن آسکوربات پراکسیداز (Cm APX)در توده های خربزه بومی سیستان تحت تنش شوری با استفاده از Real Time PCR
به منظور مشخص کردن سطح بیان ژن APXدر 3 توده خربزه بومی سیستان، آزمایش مقایسه بیان ژن APX تحت تنش شوری در پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل انجام شد.


اثر هیدروپرایمینگ و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات رشد و فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (.Cicer arietinum L) در دوکشت بهاره و پ
سه تکرار برای هر توده در نظر گرفته شد و سپس نمونه های تیمار تحت تنش شوری با غلظتmM250 و mM350 نمک NaClبرنامه گرفتند.


تخمین پارامترهای جذب سرب در برخی خاک‌های استان مازندران توسط مدل‌های رگرسیونی
RNA از برگ هر نمونه هستخراج شد و cDNA با رونویسی معکوس ساخته شد.


تأثیر برخی آمینو اسیدهای غالب در ریزوسفر بر جذب سیمپلاسمی و آپوپلاسمی کادمیم و روی توسط ریشه و انتقال آنها به شاخساره گندم
برای بهنجار کردن تمامی نمونه ها سطح بیان ژن 18s rRNA به عنوان ژن کنترل در تمامی نمونه ها و هموقت با ژن مورد مطالعه در واکنش Real Time PCR مورد بررسی برنامه گرفت.


ارزیابی صفات زراعی لاین‌های دابل هاپلویید کلزا تحت تاثیرتنش شوری در مزرعه
داده ها با هستفاده از نرم افزار Rest 2009 اونالیز گردید.


بررسی وضعیت تغذیه ای و غلظت عناصر سنگین در برخی از سبزیجات و ارزیابی خطر آنها بر سلامت انسان
بیان ژن APX در توده های خربزه بومی سفیدک تحت تیمارهای mM 350 وmM 250، قندک باmM350 و mM250، خط داربا mM350 و mM250، به ترتیب، 15/3، 057/3، 801/8، 219/6، 734/0 و 189/3 برابر نمونه شاهد ( سفیدک، قندک و خط دار بدون اعمال تنش شوری) حاصل شد.


برر سی مقایسه ای منابع و مدیریت ریسک در واحدهای دامداری دامپروری شهرستان اراک در استان مرکزی
بیان ژن APXدر توده خربزه بومی سفیدک در دو سطح شوری تفاوت کمی نشان داد.


خصوصیات فیزیکی- شیمیایی فیلم پروتئینی فعال حاوی آب انار تهیه شده از دانه گیاه گاودانه به منظور بسته‌بندی مواد غذایی
قندک بین سطح تظاهر ژن APX تحت حالات تنش شوری و کنترل تفاوت قابل ملاحظه ای داشت و خط دارنسبت به تنش شوری در سطح mM350 حساس بود.


استفاده از مدل های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی ضرایب جذب نیکل در خاک: مطالعه موردی استان مازندران
بنابراین مقاومت به تنش شوری در میان توده های مورد بررسی در قندک بیشتر و در توده خط دارکمتر می باشد.
65 out of 100 based on 20 user ratings 745 reviews

مدل سازی و اعتبار سنجی فرآیند خشک کردن نخود فرنگی در یک خشک کن ترکیبی مادون قرمز- هوای گرم
جداسازی ژن مونودهیدروآسکوربات ردوکتاز(MDHAR) از گیاه آلوروپوس لیتورالیس ( Aeluropus littolaris ) و انتقال آن به گیاه توتون (Nicotina tabacum)
انتقال ژن کدکننده متالوتیونین برنج، ایزوفرم OsMTI-1b، به مخمر ساکارومایسس سرویزیه به منظور افزایش مقاومت به تنش‌های اکسیداتیو
تعیین اثر استفاده از پروبیوتیک و پری بیوتیک هنگام اعمال محدودیت غذایی بر عملکرد و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی
استفاده از داده های ماهواره ای و توسعه مدل SEBAL در برآورد اجزای بیلان آبی محدوده های مطالعاتی رودخانه کارون در استان خوزستان
تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر روی صفات کمی و کیفی گیاه علف طلایی (Solidago canadensis L.)
The problem with header files
concurrent reference counter class and scoped retain: is this ok?
OpenGL: GL_LINE_SMOOTH not supported on all cards; wont even draw the lines, unless
Call dll - pcshll32.dll using delphi
Controlling cursor and keyboard with C++/Visual C++
How to ensure a member is 4-byte aligned?
Atomic increment on mac OS X
Compiling libmagic statically (c/c++ file type detection)
redefine a non-virtual function in C++
static binding of default parameter
*