ارائه یک مدل هیدرودینامیکی برای پیش‌بینی میزان استخراج نفت به وسیله سیلابزنی پلیمری


ارائه یک مدل هیدرودینامیکی برای پیش‌بینی میزان استخراج نفت به وسیله سیلابزنی پلیمری
با هستخراج نفت در مرحله اول انرژی مخازن کاهش می‌یابد.


لیگنین زدایی بیولوژیکی مواد لیگنوسلولزی (باگاس)
بطور معمول با تزریق یک سیال به چاه انرژی لازم برای حرکت نفت به طرف چاه تامین می‌شود.


بررسی امکان سنجی تزریق گاز دودکش بعنوان یک روش ازدیاد برداشت به یکی از مخازن نفتی ایران
وقتی نسبت تحرکها در تزریق آب نامناسب باشد و نیز وقتی مخازن بیش از حد هتروژن باشد، در این دو حالت ترجیح داده می‌شود از تزریق پلیمر هستفاده شود.


تعیین ضریب نفوذ موثر و ارائه مدل ریاضی فرآیند لیچینگ توده‌ای مجتمع مس سرچشمه
در حالت اول، ممکن هست به خاطر پدیده اثر انگشتی جاروب سطحی نفت به خوبی صورت نگیرد.


تخمین متغیرهای حالت در راکتور متانول پتروشیمی شیراز توسط تکنیک فیلتر کالمن
در حالت دوم، گذر آب زودتر در لایه‌هایی با نفوذپذیری بالا صورت می‌گیرد.


بررسی عملکرد یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران با استفاده از محاسبات موازنه مواد
به همین دلیل در این حالت بازده جابجایی عمودی آب کم می‌باشد.


شبیه‌سازی جریان دوبعدی سیال درون بسترهای ناهمگن، برجهای آکنه و راکتورهای کاتالیستی شعاعی-محوری
پلیمرها اثرات مضر لایه‌هایی که نفوذپذیری بالایی دارند را کاهش می‌دهند و بازده جاروب عمودی و فضایی را بهبود می‌دهند، پلیمرها با ترکیبی از سه مکانیسم زیر عمل می‌نمايند.


تولید مستقیم متانول از متان
-1 افزایش ویسکوزیته سیال جابجانماينده.


شبیه سازی یک مخزن هیدروکربوری جهت ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی
-2 جذب و نفوذ به داخل فضاهای خالی و کاهش موضعی در نفوذپذیری.

-3 جذب و کاهش مقاوت اصطکاکی.

بری پیش‌بینی میزان هستخراج نفت بازیابی شده بوسیله سیلابزنی پلیمری تاکنون مدلهایی ارائه شده هست .

مدل مورد نظر در این تحقیق تعمیم یافته مدل تحلیلی Dykstra - Parsons برای سیلابزنی پلیمری در مخازن هتروژن می‌باشد.

در این مدل فرض شده مخزن هموژن نیست و سیال از چهار لایه می‌گذرد و حرکت سیال از قانون دارسی پیروی می‌کند.

در این مدل روند حرکت سیال در تک تک لایه‌ها بررسی می‌شود.

همچنین در این مدل تغییرات ویسکوزیته پلیمر ناشی از پلیمریزاسیون یا Gelling و نیز کاهش نفوذپذیری ناشی از جذب پلیمر در نظر گرفته می‌شود.

نتایج حاصل از این مدل نشان می‌دهد که در مخازن هتروژن سیلابزنی پلیمری مناسبتر می‌باشد و همچنین کاهش نفودپذیری به عنوان تابعی از مقدار پلیمر که در اون لایه جریان دارد، عملکرد سیلاب پلیمر را بهبود می‌بخشد.
85 out of 100 based on 85 user ratings 1285 reviews