ترکیب چند گانگی در الگوریتم CDMA-STAR با بازخور خروجی و منطق فازی


ترکیب چند گانگی در الگوریتم CDMA-STAR با بازخور خروجی و منطق فازی
در این پایان نامه به این مسئله که الگوریتم STAR به خطای فاز در اطلاعات خروجی بدست آمده از مسیرهای مختلف سیگنال حساس نیست ، توجه شده هست .


بررسی اثر پرش کد بر معیارهای کیفیت در سیستمهای ‏‎CDMA‎‏
این عدم حساسیت موجب کاهش کیفیت آشکارسازی در هنگام ترکیب اطلاعات بدست آمده از مسیرهای مختلف می‌شود.


بررسی مقایسه ای سیستمهای تبرید برای کانتینر حمل مواد غذایی منجمد و مدلسازی سیکل تبرید به کمک نرم افزار ‏‎EES‎‏
برای رفع این مشکل، سه روش که بطور وفقی این عدم دقت در فاز را تصحیح می نمايند، معرفی شده هست .


بررسی اثر ‏‎STENOSIS‎‏ بر انشعاب رگ پیوندی
این روشها عبارتند از: 1 - تصحیح فاز در معادله ترکیب تصمیمها.


رتبه بندی نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها‏‎DEA‎‏
2 - تصحیح فاز در الگوریتم وفقی ردگیری.


پیاده سازی الگوریتم های سطح پائین پردازش تصویر با استفاده از معماری قابل پیکربندی در زمان اجرا‏‎RTR‎‏
3 - ترکیب فازی تصمیمها به همراه تصحیح فاز در الگوریتم وفقی ردگیری توسط شبیه‌سازیهای انجام شده، نشان داده شده هست که روشهای اول و دوم پیشنهادی هر یک در شرایط خاص محو شدگی در کانال دارای برتری هستند، ولی روش سوم دارای عملکردی نزدیک به بهترین روش ترکیب اطلاعات و اصلاح فاز، از بین دو روش پیشنهادی فوق هست .


سیستم حمل و نقل عمومی مکمل ‏‎FEEDER‎‏ مترو-پایانه کرج


بررسی عملکرد چاههای افقی در ازدیاد برداشت از یکی از مخازن جنوب غرب ایران با استفاده از شبیه ساز‏‎CMG‎‏


85 out of 100 based on 85 user ratings 685 reviews

بررسی اثر بارگذاری انفجاری جانبی ‏‎LATERAL‎‏ روی پوسته های استوانه ای
بررسی مشخصات پوشش های اسپری پلاسمایی ترکیبات بین فلزی ‏‎NiAl‎‏ با استفاده از پودر تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی
بکارگیری رهیافت ‏‎Fuzzy QFD‎‏ در اولویت بندی مشخصه های مهندسی
بررسی تاثیر پارامترهای مکانیکی بر خواص خستگی آلیاژ بیومتریال ‏‎Ti-6Al-4V‎‏
نقش کدینگ کانال در بازدهی سیستم ‏‎OFDM‎‏
قابلیت اعتماد طرح لرزه ای سکو های دریایی بر اساس آئین نامه ‏‎API RP2A - LRFD‎‏
بررسی رشد و مشخصه نگاری لایه های نامتجانس ‏‎GaAs/AlGaAs‎‏، رشد داده شده به روش ‏‎MBE‎‏ و بهبود خواص الکتریکی آن
Preferences Window Problem (Once Open And Closed, Will Not Open Again)
Setting color when drawing into a NSImage
How to dim os x desktop using Cocoa/Core Animation
Is there a way to programmatically extend Apple's Expose
Is it possible to use Cocoa's Bindings to have an editable NSTableView hooked up to an NSMutableArray?
How do you make a button link to a website in Cocoa?
How do you set a title so that every row in a table has the title already typed in when you add a new row?
How do I use an NSFormatter subclass with an NSPopUpButton
How to gain access to all open windows on Desktop using Cocoa?
Hide a window in cocoa from awakeFromNib
*