کاربرد یک آلگوریتم کاهش مدل در استخراج مشخصه جهت ارزیابی عملکرد دینامیکی سکوی جکتی فراساحلی در شرائط نقصان داده های مودال

شناسایی و بررسی نقاط تغییر در سری‌های زمانی هیدرولوژیکی مطالعه موردی : حوضه آبریز دریاچه ارومیه
بررسی اثر اصلاح دانه بندی بر پارامترهای تحکیم خاک های درشت دانه رس دار
بررسی استاتیکی اثر استفاده از ریزشمع بر مقاوم‌‌‌سازی پی‌های گسترده متکی بر شمع
بررسی تاثیر وجود خاک در پاسخ پی مخازن ذخیره سوخت تحت بار زلزله
رفتار لرزه‌ای مخازن نگه دارنده مایعات جداسازی شده در پایه تحت زمین لرزه‌های میدان دور و نزدیک
بررسی روابط بین شکل‌پذیری و ضریب کاهش مقاومت در سازه‌های جداسازی شده
رفتار سنجی سد خاکی زنوز از دیدگاه نشست با مقایسه داده‌های ابزار دقیق و نتایج روش‌های عددی
رفتار سنجی سد خاکی زنوز از دیدگاه نفوذپذیری با مقایسه داده‌های ابزار دقیق و نتایج روش‌های عددی
بررسی روش‌های نوین انتخاب زمین‌لرزه‌ها بر پایه تطبیق طیفی
بررسی رفتار لرزه‌ای و ارائه طرح‌های بهسازی دودکش بنایی صنعتی
ارزیابی مقادیر تغییر شکل در سازه های بتنی موجود تحت زلزله اصلی و پس لرزه های متوالی
تدوین نظام بهره برداری پویای سد یامچی از دید توسعه پایدار با هدف تامین نیاز زیست محیطی و ارائه الگوی بهینه کشت
بررسی پایداری سیاست‌های احیای اکولوژیکی در شرایط تغییر اقلیم به کمک پویایی سیستم‌ها؛ مطالعه موردی زیست بوم دریاچه ارومیه
Debug issue with Git in windows (MsysGit)
Track all remote git branches as local branches
Does git have an equivalent for the bazaar automv plugin?
How do I view 'git diff' output with a visual diff program?
Is there a clean way to handle two original git repositories that started with the same content?
How do I fix missing git remote details?
Git: Can't push from one computer
Which functions are missing in existing Emacs modules for work with git?
How can I get git to follow symlinks?
Fatal Git error when switching branch
*