تعیین نیاز آبی گندم امید


تعیین نیاز آبی گندم امید
این طرح در قالب بلوکهای کاملا تصادفی در 4 تکرار و 3 رفتار میزان آب مورد نیاز برروی گندم رقم امید اجرا خواهد شد و برای رفتارهای آبی از میانگین تبخیر سالیانه طشتک کلاس A موجود در ایستگاه برپايه 50 % ، 70 % ، 90 % محاسبه خواهد شد نمای کلی طرح : کرت 12 = 4 x آبیاری 50 % و 70 % و 90 % طشتک تبخیر

تاثیر آبهای بسیار شور و کودهای شیمیائی ازته، فسفره، و پتاسه بر روی عملکرد گندم


85 out of 100 based on 55 user ratings 205 reviews

تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری در طول دوره رشد بر روی خواص کمی و کیفی سیب‌زمینی رقم مورن
تعیین آب مصرفی پتانسیل جو به روش لایسیمتری
تعیین آب مصرفی پتانسیل جو والفجر با استفاده از لایسیمتر
تعیین آب مورد نیاز چغندرقند رقم ICI در مغان
تعیین اثر متقابل میزانهای مختلف ازت و آب آبیاری بر روی گندم
تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل به روش لایسیمتری و با استفاده از کشت چمن
تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل چغندرقند
تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع (چمن) و مقایسه آن با فرمولهای تجربی و تعیین مناسب‌ترین فرمول برای منطقه
تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع (چمن) و مقایسه آن با فرمولهای تجربی
تعیین مدیریت مناسب آبیاری در زراعت چغندرقند با اسفتاده از طشتک A
تعیین مدیریت مناسب آبیاری گندم در مزرعه با استفاده از تبخیر طشتک کلاس A در شاهرود
تعیین مدیریت مناسب آبیاری گندم در مزرعه با استفاده از لایسیمتر طشتک کلاس A (دامغان)
تعیین مزیان تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع
How do I do tab completion in Perl's Term::Shell?
What are the various directories in @INC used for?
Catching errors with both mod_cgi & mod_perl
Quality guide to automake + autoconf and the other intricacies of a build process?
Where can I find 'more advanced web toolkit' for Template Toolkit?
How do I compare two strings in Perl?
How I can run 'cpan' inside emacs?
How do I modify the destination MAC address in a packet?
How do I find if it is the last line while reading a file from within a loop in perl
How do I install Spreadsheet::WriteExcel on Windows with ActiveState Perl?
*