تعین تبخیر و تعرق گیاه پسته


تعین تبخیر و تعرق گیاه پسته
با هستفاده از لایسیمتر بتونی زهکشی دارو اندازه‌گیری مقدار آب داده شده و آب زهکشی میزان تبخیر و تعرق درختان پسته در قالب دو مرحله: 1 - کاشت تا سن 7 سالگی ( مرحله رشدرویشی نهال ) 2 - از 7 سالگی تا سن 12 سالگی ( مرحله باروری تعیین میشود ، با اطلاع از میزان تبخیر و تعرق ( نیاز آبی ) درخت پسته میتوان به میزان قابل توجهی از تخلیه منابع آب زیرزمینی مناطق پسته‌کاری که هم اکنون به نقطه بحرانی نزدیک شده‌اند.


تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع (چمن) و مقایسه آن با فرمولهای تجربی
جلوگیری نموده که حداقل فایده اون این هست که خطر خشگیدگی باغات پسته را به مدت طولانی به تاخیر خواهد انداخت

تعیین مدیریت مناسب آبیاری در زراعت چغندرقند با اسفتاده از طشتک A


85 out of 100 based on 45 user ratings 595 reviews

تعیین مدیریت مناسب آبیاری گندم در مزرعه با استفاده از تبخیر طشتک کلاس A در شاهرود
تعیین مدیریت مناسب آبیاری گندم در مزرعه با استفاده از لایسیمتر طشتک کلاس A (دامغان)
تعیین مزیان تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع
تعیین میزان حساسیت گندم به آب در مراحل مختلف رشد
تعیین نیاز آبی گندم در نقاط مختلف کشور با استفاده از آمار هواشناسی و تحقیقات مزرعه‌ای
تعیین نیاز آبی و محل قرار گرفتن قطره‌چکانها به روش آبیاری قطره‌ای در درختان زردآلوی ارومیه
مقایسه چهار روش آزمایشگاهی و صحرائی تعیین هدایت هیدرولیکی خاک
ارتباط شاخص تنش آبی گیاه در عملکرد گندم پائیزه و تبخیر و تعرق
ارزیابی تاثیر روشهای مختلف تعیین برنامه آبیاری روی عملکرد و کارآئی مصرف آب در گندم
ارزیابی راندمانهای سیستمهای آبیاری سطحی و نحوه کارآئی در سطح کشور (طرح ملی)
استفاده از لایسیمتر جهت تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل یونجه
بررسی آب مورد نیاز و بازده آب مصرفی در زراعت گندم (قدس ) با استفاده از دستگاه نوترون متر
How do I do tab completion in Perl's Term::Shell?
What are the various directories in @INC used for?
Catching errors with both mod_cgi & mod_perl
Quality guide to automake + autoconf and the other intricacies of a build process?
Where can I find 'more advanced web toolkit' for Template Toolkit?
How do I compare two strings in Perl?
How I can run 'cpan' inside emacs?
How do I modify the destination MAC address in a packet?
How do I find if it is the last line while reading a file from within a loop in perl
How do I install Spreadsheet::WriteExcel on Windows with ActiveState Perl?
*