تعیین نیاز آبی کلزا با استفاده از لایسیمتر در منطقه حاجی آباد

میزان تلفات آب در انهار و طرق جلوگیری از آن
طراحی بهینه کانالهای روباز با استفاده از برنامه‌ریزیهای غیرخطی و خطی
تحکیم هسته رسی سدهای خاکی و بررسی مدل‌های ریاضی تحکیم
بررسی برخی از عوامل هیدرولوژیکی حوضه آبریز سد محمدرضا شاه پهلوی
آب‌یابی
طبقه‌بندی اقلیمی ایران تورنت وایت
تاسیسات برداشت آب
استفاده از آبهای زیرزمینی بوسیله چاههای عمیق در ایران
طراحی هیدرولیکی آبیاری قطره‌ای با ارائه مدل کامپیوتری
بررسی رسوبات رودخانه تجن وارائه مدل ریاضی مناسب برای محاسبه دبی جامد
پرش هیدرولیکی روی شیب‌های معکوس با پله مثبت و منفی
جمع‌آوری آبهای سطحی جهت تامین آب موردنیاز مصارف مختلف دانشگاه صنعتی سهند
بررسی تاثیر ارتفاع آستانه ضریب دبی در سر ریز لوله‌ای
How do I do tab completion in Perl's Term::Shell?
What are the various directories in @INC used for?
Catching errors with both mod_cgi & mod_perl
Quality guide to automake + autoconf and the other intricacies of a build process?
Where can I find 'more advanced web toolkit' for Template Toolkit?
How do I compare two strings in Perl?
How I can run 'cpan' inside emacs?
How do I modify the destination MAC address in a packet?
How do I find if it is the last line while reading a file from within a loop in perl
How do I install Spreadsheet::WriteExcel on Windows with ActiveState Perl?
*