بررسی و انتخاب ژنوتیپ‌های با صفات مطلوب زراعی در نسل‌های در حال تفکیک نخود در آزمایشات داخلی


بررسی و انتخاب ژنوتیپ‌های با صفات مطلوب زراعی در نسل‌های در حال تفکیک نخود در آزمایشات داخلی
این تحقیق با شرکت 136 توده دورگ در نسلهای F6, F5, F4, F3, F2 در قالب پنج آزمایش جداگانه اجرا گردید و نهایتاً تک بوته‌های با صفات مطلوب مورد نظر انتخاب شدند.


بررسی تعداد روزنه و ارتفاع بوته و ارتباع آنها با سطح پلوئیدی در یونجه‌های یکساله
در نسل F2 تعداد 325، در نسل F3 تعداد 206، در نسل F4 تعداد 227، در نسل F5 تعداد 259، در نسل F6 تعداد 38 تک بوته انتخاب شدند.


مبانی فیزیولوژیک و مرفولوژیک افزایش عملکرد ذرت دانه‌ای
ضمناً در نسل F6 تعداد 95 خط که به خلوص رسیده بود نیز انتخاب شدند تا در سال بعد وارد مراحل پیشرفته‌تر آزمایشات شوند.


مقایسه ارقام سویا با تراکم‌های مختلف به عنوان کشت دوم در منطقه مشهد


اثر مقادیر مختلف کود ازته، دور آبیاری و تراکم روی برخی صفات کمی، کیفی و منحنی رشد ذرت (_هیبرید سینگل کراس 704)


85 out of 100 based on 85 user ratings 235 reviews

اثر مقادیر مختلف کود ازته بر خصوصیات زراعی، عملکرد و ارزش غذایی پنج رقم چغندر علوفه‌ای
اثر شوری بر جوانه‌زنی بذور گیاهان مهم زراعی
بررسی تغییرات ژنتیکی برخی از صفات مرتبط با مقاومت به خشکی و رابطه آنها با عملکرد در جو
اثر مقادیر مختلف کود ازته بر ارزش غذایی، عملکرد و خصوصیات رشد چهار رقم سورگوم علوفه‌ای
بررسی اثر زمانهای مختلف برداشت علوفه بر خصوصیات زراعی، ارزش غذایی علوفه و عملکرد دانه چند رقم جو وتر یتیکاله
مقاومت به شوری در مرحله رشد رویشی تعدادی از گیاهان زراعی و مرتعی
بررسی اثر تراکم بذر و فاصله خطوط کاشت بر روی عملکرد سورگوم علوفه‌ای
تعیین روند رشد و بررسی اثرات رژیم‌های مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و کیفیت گندم رقم فلات در شرایط آب و هوایی اهواز
بررسی اثر تراکم گیاهی بر خصوصیات کمی، کیفی و آناتومیکی 4 رقم چغندرقند
بررسی اثر مقادیر و نسبتهای مختلف بذر مخلوط شبدر ایرانی و جو علوفه‌ای بر عملکرد، ارزش غذایی و خصوصیات رشد علوفه
Generating Guids in Ruby
Cucumber: Automatic step file creation?
How to read the background color of a cell through a (ruby) script from Microsoft Excel on Mac Osx?
include guard in ruby
ruby and accdb (ms access)
Is there a better way to do cross-process queues without an external program than this?
What causes EventMachine::ConnectionNotBound?
How can I schedule Ruby script execution in background?
Ruby TMail size-limit on body?
Is DRb.start_service thread-safe?
*