مطالعه پترولوژیکی سنگهای آذرین منطقه مهمان(جنوب شرق قره چمن)


مطالعه پترولوژیکی سنگهای آذرین منطقه مهمان(جنوب شرق قره چمن)
منطقه مهمان در جنوب شرق قره چمن در هستان آذربایجان شرقی واقع هست.


بیواستراتیگرافی و تاریخچه رسوبگذاری سازندهای سرچشمه و سنگانه در شرق حوضه کپه داغ (شمال شرق ایران)
گرانیتوئیدهای منطقه درداخل سنگهای آتشفشانی ائوسن نفوذ کرده و دگرگونی مجاورتی ضعیفی بصورت اپیدوتی شدن ، کلریتی شدن و سیلیسی شدن ایجاد نموده هست.


مطالعه و بررسی نهشته های رسی در کیلان دماوند
رسوبات مارنی و آهکی بلورین به رنگ زرد کرمی تا قرمز با آثار فراوان مرجان و دو کفه ای بصورت محدود برونزد دارند(سازند قم) که بحالت ناپیوسته بر روی رسوبات قدیمی تر برنامه گرفته اند.


بررسی رسوب‌شناسی و محیط رسوبی، رسوبات زغالدار طبس
در حد بین لایه های رسوبی-آتشفشانی ائوسن و لایه های مارنی-آهکی الگیومیوسن سازند قم، رسوبات قرمز رنگی وجود دارد که معرف رسوبگذاری در محیط قاره ای و به عبارت دیگر ، خروج منطقه از آب ، بر اثر فاز کوهزایی پیرنه می باشد.


پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی شمال ابهر و ارتباط ولکانیسم منطقه با کانی‌سازی‌های انجام شده


مطالعه سنگ‌شناسی، محیط رسوبی و دیاژنز ریف دو برادر قم


85 out of 100 based on 85 user ratings 535 reviews

میکروبیواستراتیگرافی رسوبات پرمین در البرز مرکزی و آنتی البرز
مطالعه چینه شناسی و پالئو ژئو گرافی رسوبات زغال سنگ دار منطقه النگ (البرز شرقی)
پترولوژی سنگهای آتشفشانی منطقه کوه جارو (جنوب شرقی اشتهارد)
بررسی روند کانی‌سازی اورانیم در رسوبات تخریبی نئوژن در حوضه تلخه‌رود (بین تبریز و اهر)
مطالعه فسیل‌شناسی و چینه شناسی مقاطعی از سازند قم در مسیر تهران - ساوه (شمال و شمال غرب ساوه)
ماگماتیسم مجموعه هرمز و ارتباط آن با دیاپیریسم در جزیره لارک
بررسی زمینساخت و لرزه زمینساخت منطقه صحنه (شمال شرق باختران)
مطالعه بیواستراتیگرافی تریاس فوقانی در شمال اصفهان
محیط رسوبی و میکرو فاسیس‌های توالی پرمو - تریاس در مقطع شهرضا
How does SQL Server maintain connections?
Problem with batch update using DataAdapter
Sql Import wizard imports 1022868890 as 1.02287e+009
Limiting the RAM consumption of MS SQL SERVER
MS Sql Server 2005+ table indexes creation can be automated?
SQL Reporting Services 2005 - How to get current date as a ReportParameter
MSDTC Service on SQL server 2005
Sql Server INSERT scope problem
how to forward engineer database diagram from visio 2003 file?
How to force dbo schema name?
*