تحلیل هزینه-فایده گازسوز و نمودن وسائط نقلیه دیزلی با گازطبیعی متراکم ‏‎(CNG)‎‏ (مطالعه موردی اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه)


تحلیل هزینه-فایده گازسوز و نمودن وسائط نقلیه دیزلی با گازطبیعی متراکم ‏‎(CNG)‎‏ (مطالعه موردی اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه)
با توجه به مصرف بی رویه سوختهای فسیلی (بنزین و گازوئیل) در خودروها در ایران که موجب تحمیل هزینه های سنگینی بر اقتصاد کشور و آلودگی هوای اکثر شهرهای بزرگ شده هست، و با توجه به گستردگی مخازن عظیم گاز طبیعی در کشور و کاهش آلاینده های ناشی از مصرف این سوخت، بجای سوختهای فسیلی ، هستفاده از گاز طبیعی فشرده در خودروهای سبک و سنگین مورد توجه مسئولین برنامه گرفته هست.


پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین منطقه آبگرم قزوین
اتوبوسهای شهری بعنوان یکی از اصلی ترین وسائط نقلیه عمومی یکی از منابع مهم آلودگی هوای شهرها بخصوص شهرستان تهران شناخته شده اند.


میکرواستراتیگرافی رسوبات پرمین تامیوسن زیرین در چاههای خلیج فارس (از تنگه هرمز تا بلندی قطر)
در پایان نامه حاضر طرح گاز سوز نمودن اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی شهرستان تهران و حومه با توجه به سیاست وزارت نفت درد دو مرحله ، تبدیل اتوبوسها به گاز سوز و تولید اتوبوسهای گاز سوز در طی دوره وقتی پانزده ساله مورد ارزیابی برنامه گرفته هست.


پهنه‌بندی خطر زمین لغزش و ارتباط آن با تولید رسوب در حوضه آبخیز طالقان


هیدرواقلیم تهران


85 out of 100 based on 65 user ratings 265 reviews

میکرواستراتیگرافی رسوبات پرمین تا میوسن زیرین در چاههای خلیج فارس (از بلندی قطر تا منتهی‌الیه شمالغرب خلیج)
میکرواستراتیگرافی پالئوسن در ناحیه آیتامیروتکل کوه (غرب کپه‌داغ)
محیط رسوبی و دیاژنز سنگ آهک F سازند قم از طریق عناصر کمیاب
میکرواستراتیگرافی رسوبات کرتاسه زیرین - منطقه اصفهان (کلاه قاضی)
بررسی رابطه بین واحدهای ژئومرفولوژی و پوشش گیاهی و خاک در حوزه آبخیز واز
کشت بافت و اندام گیاه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) از تیره مورد (Myrtaceae)
بررسی فرامینیفرهای عهد حاضر با توجه به ویژگی‌های رسوبی و اکولوژیکی در پهنه جزر و مدی خلیج‌فارس (بندر بوشهر - بندر گناوه)
بررسی ارتباط کانه‌زایی و تکتونیک در شمال شرق پاریز (شمال شرق سیرجان)
بررسی ساختاری تاقدیس پل و پتانسیل اقتصادی منطقه (غرب بندرعباس)
بررسی میکروفاسیس‌ها و محیط رسوبی سازند سروک در لرستان و خوزستان
How does SQL Server maintain connections?
Problem with batch update using DataAdapter
Sql Import wizard imports 1022868890 as 1.02287e+009
Limiting the RAM consumption of MS SQL SERVER
MS Sql Server 2005+ table indexes creation can be automated?
SQL Reporting Services 2005 - How to get current date as a ReportParameter
MSDTC Service on SQL server 2005
Sql Server INSERT scope problem
how to forward engineer database diagram from visio 2003 file?
How to force dbo schema name?
*