خواص میانگین پذیری گروهی برای جبرهای فون-نویمان

ارزیابی جنبه‌های درمانی و گردشگری چشمه‌های آبگرم استان کرمان
شناسایی گیاهان (فلور) منطقه وراوی شهرستان مهر در استان فارس
نظریه بازی‌های تک مرحله ای و تکرار شونده و کاربردی از آن در مسائل تصمیم‌گیری چند معیاره فازی
نگهدارنده‌های خطی مهادینگی چپ ماتریسی
بررسی حضور چهار فاکتور ویرولانس در Pseudomonas Aeruginosa جدا شده از عفونت‌های زخم و سوختگی
مدل‌سازی مد توفان برای دریای عمان در محیط GIS
آزمون فرض صفر نقطه ای بیزی از طریق نسبت درستنمایی پسین و کاربردهای آن
پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی آستانه (پهنه‌ی سنندج - سیرجان)
اثر ناشی از مصرف توأم استروژن و پروژسترون بر روی خیز مغزی ناشی از تروما در موش های صحرایی ماده: تغییرات سیتوکین ها و آکواپورین نمره 4
زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری مرز کربنیفر و پرمین در مناطق آباده (استقلال) و سه (نچفت) بر اساس میکروفسیل و ماکروفسیل
ویژگی های کوهمولوژیکی جبرهای باناخ دو تصویری و دو شکافنده
برآورد تابع چگالی ریسک - خنثی با برخی از توزیع های آماری
تعیین ضریب Ux در یک معادله سهموی خطی
VIM folds for Everything except Something
Vim keep cursor location while scrolling
Is using 'gf' in vim with symbolic links possible?
Is there a plugin--omnicomplete or other— that will suggest python modules to import?
moving lines from one window to another
How does one make a VIM window a full on terminal? [duplicate]
how to config the gvim as a ide for C/C++/java in windows
Editing multiple buffers in vim: “((1) of 3)” in status line
How to find '-s' inside a vim search
As a grapical IDE user, should I be interested in traditional editors? [closed]
*