ساخت آرایه‌های میکروعدسی با استفاده از لیزر اگزایمر به روش بازشارش گرمایی

طراحی و ساخت دستگاه پلاسمای محوری
بررسی میزان تجمع فلزات سنگین نیکل، مس و کادمیم دربافت نرم دو کفه ایهای , Pinctada Radiata و Barbatia Decussata ساکن مناطق بین جزر و مدی خلیج نایبند
اثرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پرایمینگ روی جوانه زنی دانه های گوجه فرنگی در دماهای زیر اپتیمم
بررسی تفاوت رفتار تغذیه ای جنسهای نر و ماده خرچنگ ویولن زن Uca Sindensis (Decapoda: Ocypodidae( در مناطق بین جزر و مدی خور آبی (بندرعباس)
تعمیم الگوریتم قسمت طلایی و ارتباط آن با آنتروپی ها
به سوی قضیه (حدسیه) پوآنکاره
همولوژی اویلر
سیستم‌های دینامیکی دنباله‌ای ژنتیکی
طرح‌های نمونه‌گیری جهت پذیرش برای متغیرها بر اساس شاخص‌های کارایی فرآیند
بررسی خواص سینتیکی، جدا سازی ژن و تعیین ساختار سه بعدی آلفا آمیلاز جدا شده از باسیلوس سویه 8104- KR بومی و تعیین ساختار سه بعدی آلفا آمیلاز Bacillus a
زمین شناسی، کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار مس مارکشه، شمال غرب راور، استان کرمان
بررسی اثر الیسیتور متیل جاسمونات بر تولید بتاکاروتن، ایجاد مقاومت به تنش شوری و میزان رنگیزه کلروفیل در جلبک Dunaliella Salina
بررسی میزان تروپان آلکالوئیدها تحت تاثیر غلظت های مختلف نیترات، فنیل آلانین و سالیسسیلیک اسید در قطعات جداکشت و ریشه های موئینه Atropa belladonna
VIM folds for Everything except Something
Vim keep cursor location while scrolling
Is using 'gf' in vim with symbolic links possible?
Is there a plugin--omnicomplete or other— that will suggest python modules to import?
moving lines from one window to another
How does one make a VIM window a full on terminal? [duplicate]
how to config the gvim as a ide for C/C++/java in windows
Editing multiple buffers in vim: “((1) of 3)” in status line
How to find '-s' inside a vim search
As a grapical IDE user, should I be interested in traditional editors? [closed]
*