اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای در منطقه پی کوه- اوشک، جنوب شرق طبس

به سوی قضیه (حدسیه) پوآنکاره
همولوژی اویلر
سیستم‌های دینامیکی دنباله‌ای ژنتیکی
طرح‌های نمونه‌گیری جهت پذیرش برای متغیرها بر اساس شاخص‌های کارایی فرآیند
بررسی خواص سینتیکی، جدا سازی ژن و تعیین ساختار سه بعدی آلفا آمیلاز جدا شده از باسیلوس سویه 8104- KR بومی و تعیین ساختار سه بعدی آلفا آمیلاز Bacillus a
زمین شناسی، کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار مس مارکشه، شمال غرب راور، استان کرمان
بررسی اثر الیسیتور متیل جاسمونات بر تولید بتاکاروتن، ایجاد مقاومت به تنش شوری و میزان رنگیزه کلروفیل در جلبک Dunaliella Salina
بررسی میزان تروپان آلکالوئیدها تحت تاثیر غلظت های مختلف نیترات، فنیل آلانین و سالیسسیلیک اسید در قطعات جداکشت و ریشه های موئینه Atropa belladonna
تحدب مجرد با کاربردهای آن در بهینه سازی عمومی
بردارهای هیچ‌جا صفر در نگاشت‌های خطی
مدول‌های هم‌تابدار و انژکتیوهای خالص
کلونینگ ژن‌های سنتزکننده بیوپلاستیک از باکتری Ralstonia Eutropha در E.Coli و ساخت سلول‌های نوترکیب خودتخریب‌گر تحت کنترل ژن لیزکننده E از باکتریوفاژ
خواصی از توابع ماتریسی تعمیم یافته
VIM folds for Everything except Something
Vim keep cursor location while scrolling
Is using 'gf' in vim with symbolic links possible?
Is there a plugin--omnicomplete or other— that will suggest python modules to import?
moving lines from one window to another
How does one make a VIM window a full on terminal? [duplicate]
how to config the gvim as a ide for C/C++/java in windows
Editing multiple buffers in vim: “((1) of 3)” in status line
How to find '-s' inside a vim search
As a grapical IDE user, should I be interested in traditional editors? [closed]
*