بررسی تأثیر مراقبت پرستاری در منزل بر عوارض ناشی از بی حرکتی بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در منزل در شهرستان سمنان سال 1382-1381

بررسی عوامل تنیدگی‌آور مرحله قبل از عمل از دیدگاه بیمارانی که تحت عمل جراحی عمومی قرار گرفته‌اند و در بخشهای جراحی بیمارستانهای دانشگاهها
بررسی نتایج حاصل از حاملگی در پارگی زودرس پرده‌های جنینی در مراجعین به بیمارستان امام خمینی شهر اهواز در سال 1372
بررسی میزان آگاهی دانش‌آموزان دختر سال آخر رشته علوم تجربی دبیرستانهای شهرستان رشت درباره حرفه پرستاری
بررسی و مقایسه دلایل پشیمانی زنان و مردان پشیمان از عمل عقیم‌سازی در ساکنین شهرستان کرمانشاه که در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه ع
بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی معلمان مدارس ابتدائی در مورد بهداشت چشم دانش‌آموزان در شهر تهران سال 1371
بررسی میزان افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس تیپ II در مرکز تحقیقاتی، آموزشی، درمانی دیابت شهرستان آمل، سال 1373
DLLs that require registration, used in different programs
Hidden features of Windows batch files
Checking files for errors
How can I recursively copy files of a specific pattern into a single flat folder on Windows?
How to play a wav-File in Delphi?
Do you know a similar program for wc (unix word count command) on Windows? [closed]
How do I control which symbols a Windows DLL imports from the application?
Case-insensitive filename handling in Mercurial
Syntax of shell\command\open values - %1 vs %l vs %L
Restrict adding control on Panel
بررسی همبستگی بین آگاهی و عملکرد سرپرستاران در مورد انواع روشهای برقراری ارتباط با پرسنل بخشهای بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا
بررسی نگرش معلمین شاغل در دبستانهای شهر کاشان در مورد چگونگی رفع نیازهای جسمی و روانی کودکان کلاس اول سال 1372
مشکلات رفتاری دانش‌آموزان دبستانی از دیدگاه معلمین در دبستانهای شهر اصفهان
بررسی عواملی که از دیدگاه بیماران اسکیزوفرنیک در شیراز باعث عود بیماریشان می‌گردد
تعیین تاثیر آموزش مراقبت از خود در کاهش بروز حملات صرع مراجعین مصروع درمانگاههای اعصاب بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزا
بررسی گرایش‌های بیمار گونه روانی و برخی ویژگیهای اجتماعی در زنان معتاد
بررسی مشکلات جسمی و روحی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در رابطه با میزان معلولیت آنها که به بیمارستانهای وابسته به دانشکده‌های علوم پ
بررسی و مقایسه دیدگاههای پرستاران و دبیران مرد در مورد مشکلات ناشی از افزایش جمعیت در شهر همدان
بررسی نگرش مردان در شرف ازدواج در مورد پیشگیری از بارداری در شهرستان سبزوار
بررسی و تعیین نگرش پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران نسبت به ارائه مراقبتهای جسمی به بیماران بستری
بررسی مقایسه‌ای میزان آگاهی پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهر تهران درباره مفهوم ارتباط در
بررسی و مقایسه نگرش پدران و مادران کودکان عقب‌مانده ذهنی مراجعه‌کننده به مراکز استثنایی شهر تهران نسبت به عقب‌ماندگی ذهنی، سال 1370
بررسی ارتباط بین میزان آگاهی دختران در حال ازدواج در مورد بیماری سرخجه و نحوهء پیشگیری از آن با میزان آمادگی به عمل آنان در مورد انجام واکسین
Escape angle brackets in a Windows command prompt
Rename a file with a batch script
Windows API colored output to stdout in Powershell/cmd.exe
Mark an Active Directory Object as “Read-Only”?
Signing a Windows EXE file
Why is there a difference between the encoding of the Windows Command Prompt vs. a batch file?
Easiest way to call a Windows macro from Autohotkey (or VB)?
Static ARP entry disappears on restart in Windows Server 2003
C(++) Compiler Transition - Make DJGPP go away please
Tortoise SVN Author in Log File Missing
*