نظری بر تکنولوژی ارتباطات ماهواره‌ای و مسائل مرتبط با آن در ایران


نظری بر تکنولوژی ارتباطات ماهواره‌ای و مسائل مرتبط با آن در ایران
لزوم مطالعات بیشتر بر روی پایگاه اجتماعی و اقتصادی فی‌طبین ماهواره‌ها و علل هستقبال امت از ماهواره‌ها

گزارش فیلم و سینما در تهران - ششماهه اول 1371


85 out of 100 based on 75 user ratings 475 reviews