رعایت حقوق بشر دوستانه در جنگ های آمریکا علیه افغانستان و عراق