کاربرد حسابداری صنعتی بروش استاندارد در محاسبه بهای تمام شده تولیدات فرهنگی و هنری (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)


کاربرد حسابداری صنعتی بروش استاندارد در محاسبه بهای تمام شده تولیدات فرهنگی و هنری (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)
شاید سالها پیش از ظهور قدرتهای علمی و تولیدی امروزی در کشور ما از سیستم‌های حسابداری هستفاده می‌شده و گواه این ادعا اسناد و مدارک موجودی هست که جای شک و شبهه‌ای در اونها نیست .


ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران
اما امروزه در این کشور پهناور تا اونجا که بررسی گردیده هیچگونه سیستم بهای تمام شده مدون و منسجمی در ارتباط با تولید کتاب در هیچیک از مراکز جدید و قدیم وجود ندارد و از جمله اونها کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست که از جمله به نام‌ترین و اصلی‌ترین متولی تولید کتاب و فرآورده‌های فرهنگی و هنری در کشور هست .


بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده آتی سهام و ارائه مدلی جهت پیش‌بینی بازده آتی سهام
و این نقیصه امر تصمیم‌گیری در زمینه تولید، قیمت‌گذاری، برنامه‌ریزی و کنترل تولیدات کتاب در کانون را با دشواری مشکل کرده بود و اینجانب که سالهائی از عمر خود را در بخشهای مختلف کانون مشغول به کار بوده‌ام و از طرفی عمده مطالعات اینجانب در زمینه حسابداری صنعتی متمرکز شده بود.


بررسی محتوای اطلاعاتی یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بنابر اهمیت موضوع براون شدم تا تحقیق خود را در زمینه طراحی یک سیستم بهینه و قابل قبول برای محاسبه بهای تمام شده تولیدات کانون اختصاص دهم که از پس حدود یکسال و نیم بررسی و تجزیه و تحلیل، مطالعه، تهیه پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه و مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای و هستفاده از سوابق تجربی و مطالعه سیستم‌های موجود در کشورهای پیشرفته دنیا این ناممکن ممکن گردید، تا این سیستم بتواند بعنوان لوازم کارآمدی برای برنامه‌ریزی و کنترل دراختیار مدیران کانون برنامه گیرد.


بررسی رابطهء بین سود تقسیمی و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در این سیستم از هزینه‌یابی هستاندارد هستفاده گردیده و با ثبت اطلاعات واقعی امکان بررسی و تجزیه و تحلیل انحرافات فراهم می‌آید و از این طریق نقاط غامض و کور تولید شناسایی و امکان برطرف کردن اونها و نهایتا" رسیدن به تولیدات بهینه با حداقل بهای تمام شده فراهم شده هست ، تحقیق در پنج فصل خلاصه گردیده که فصل اول کلیات ، فصل دوم شناخت کانون و سیستم‌های هزینه‌یابی هست و در فصل سوم کلیه مراحل تولید کتاب بررسی شده و در هر موارد مواد و دستمزد و سربار مورد نیاز با هستفاده از کارسنجی و روش سنجی بررسی و از نظر مقداری و وقتی هستاندارد گردیده و نهایت کارت هزینه هستاندارد برای تولید ارائه گردیده، در فصل چهارم سربار تولید مورد بررسی برنامه گرفته و نهایتا" فصل پنجم تحقیق دربردارنده مدل بهای تمام شده، نتایج و پیشنهادات می‌باشد.


بررسی ارتباط محتوای برنامه‌های درسی رشته حسابداری تا سطح کاردانی با میزان مهارت شغلی در سطح استان تهران سال 1371-1372


طراحی معیارهای ارزیابی کارآیی عملکرد شرکت‌های برق منطقه‌ای و آزمون مفید بودن آنها


85 out of 100 based on 65 user ratings 1015 reviews