یادآوری معنای لغات از طریق نوشتن کنترل شده و تولید شفاهی کنترل شده


یادآوری معنای لغات از طریق نوشتن کنترل شده و تولید شفاهی کنترل شده
این پایان نامه رابطه یاد آوری معنای لغت و تمرین لغات را از طریق نوشتن کنترل شده و تولید شفاهی کنترل شده توسط دانش آموزان ایرانی در سطح پایینتر از متوسط دانشگاه مورد مطالعه برنامه می دهد .


تاثیر نوشتاری زبان فارسی بر توزیع واحد T و Discourse Bloو جملات ربطی در مقالات زبان آموزان ایرانی
دو گروه تجربی این مطالعه را دو کلاس زبان انگلیسی در دانشگاه کاشان تشکیل می دادند که همگونی اونها بوسیله تست میشیگان تایید شده بود .


بررسی رابطه میان نوع متن شنیداری، وجود یا عدم وجود پیش سازماندهنده، نوع پیش سازماندهنده و عملکرد زبان آموزان در امتحان ارزیابی مهارت شنیدار
این دو گروه عبارتند از : گروه نوشتن کنترل شده ‏‎(CW)‎‏ و گروه تولید شفاهی کنترل شده ‏‎(CO)‎‏ .


ارزشیابی نمونه ای کتب درسی انگلیسی برای اهداف ویژه سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
به این 55 دانش آموز حدود یک ماه تدریس شد :‌10 جلسه در مجموع ، تمرین 100 لغت در مجموع ، تمرین 10 لغت در هر جلسه از طریق تمرینات نوشتن کنترلش ده و تولید شفاهی شده .


ترجمه استعاره در قرآن
تاثیر تدریس سپس در سه موقعیت آزمون مختلف بررسی شد : 24 ساعت، یک هفته و یک ماه پس از تدریس.


A corpus-hased study of units of translation in English-Persian literary translation
تحلیل داده های بدست آمده از این سه موقعیت امکان بررسی تاثیر دراز مدت تمرین لغات را از طریق نوشتن کنترل شده و تولید شفاهی کنترل شده فراهم آورد .


The Effect of Explicit Teaching of Metacognitive Vocabulary Learning Strategies on Recall and Retention of Idioms
این بررسی نشان داد که تمرینات تولید شفاهی نسبت به تمرینات نوشتن کنترل شده دارای مزین محسوس و معنی داری در یاد آوری معنای لغت دارد، البته نه پس از 24 ساعت یا یک هفته بلکه پس از یک ماه بعداز تدریس.


The Effect of Vocabulary Instruction through Semantic Mapping on Learning and recall of EFL Learners
مقایسه های درون گروهی نیز نشان داد که اگر چه تمرینات تولید شفاهی نسبت به تمریناتنوشتن کنترل شده ارجحیت دارد،‌میزان فراموشی برای دانش آموزان گروه ‏‎(CO)‎‏ همانند گروه ‏‎(CW)‎‏معنی دار هست .


The Effect of Explicit Teaching of Textual Metadiscourse on ESAP Reading Comprehension Performance of Iranian University Students
به عبارت دیگر، میزان فراموشی در هر دو گروه معنی دار هست اگر چه رکورد در یاد آوری معنای لغت برای دانش آموزان گروه ‏‎(CW)‎‏ بیشتر معنی دار هست .
85 out of 100 based on 75 user ratings 325 reviews