در پی خویشتن خویش راستین در دشت تاریک در اشعار ماثیو آرنولد


در پی خویشتن خویش راستین در دشت تاریک در اشعار ماثیو آرنولد
این رساله نشانگر سیری تکاملی در اشعار آرنولد هست .


[بررسی سیر تاریخی ترجمه افعال ناقصه و مقاربه از عربی به فارسی]
او می‌کوشد تا در این کاوش ، ساکنین "دشت تاریک " عصر ملکه ویکتوریا را همانگونه که از چندگانگی و بی‌ثباتی شخصیت رنج می‌برند و از خویشتن راستین خود بی‌خبرند، به تصویر بکشد.


[آشنائی‌زدایی و بومی‌سازی در تبدیل واحدهای اندازه‌گیری و پولی از انگلیسی به فارسی]
این رساله نشان می‌دهد که چگونه در "دشت تاریک " و دنیا دوست وقت ملکه ویکتوریا، اونجا که خواسته‌های پست مادی بر گوهر شریف انسانیت چیره شده و زندگی به گمراهی کشانده شده هست ، ناهماهنگی و درگیری میان خود خویشتن راستین و خود خویشتن ساختگی اجتماعی، انسان این وقته را بر اون می‌دارد که به بازیابی خویشتن راستین و گوهر پنهان خود بپردازد.


بررسی پیرامتنیت در چند اثر فارسی، فرانسه و انگلیسی
در اشعار آرنولد، قربانیان وقت ملکه ویکتوریا زیر ستم نیروهای ویرانگری برنامه دارند که گوهر شریف انسانی را از هم می‌پاشند و از اونها ذره‌هایی سرگردان می‌سازند.


بررسی مضامین مذهب و عرفان از میان دو اثر پل کلودل "گروگان" و "کفش اطلس"
بنابراین برای رهایی از ناآرامی و درگیری درونی، قربانیان معاصر آرنولد به هر دری می‌زنند تا درون پریشان خویش را سامان بخشند.


مطالعه ی ترجمه های انگلیسی و فارسی استعاره ی تصریحیه ی اصلیه و تصریحیه ی تبعیه درسی و نه سوره ی مکی قرآن مجید
ناهماهنگی بین نهاد اخلاقی خود خویشتن راستین و خواسته‌های غیراخلاقی خود خویشتن اجتماعی از انسان این وقته شخصیتی چندگانه و بی‌ثبات ساخته هست .


بررسی ریشه های شعار "آزادی، برابری، برادری" انقلاب کبیر فرانسه از خلال چند اثر ادبی قرون 17 و 18
اندوهناک هست که با وجود کوششهای این قربانیان برای دستیابی به یک پایداری روانی، آتشفشان درون اونها مدام توسط محدودیتها و زنجیرهای همان "دشت تاریک " منکوب می‌شود و اونها را از رسیدن به خود خویشتن راستین و پنهان شده باز می‌دارد.


مدلی برای ارتقاء مهارت زبانی و مهارت های خواندن دانشجویان زبان انگلیسی از طریق گسترده خوانی
اما ویژگی پابرجا و راستین خود ارزشی، انسان را بر اون می‌دارد که در پی دستیابی به گوهر از دست رفته کاری اجرا کند و جستجوی خود را آغاز کند.


نفوذ ترکان در دستگاه خلافت عباسی و تاثیر آنان بر ادبیات عربی
آرنولد ساکنین "دشت تاریک " را در حالی نشان می‌دهد که در آرزوی آینده‌ای بهتر و به امید دستیابی به خشنودی درونی، دست به جستجوی عملی می‌زنند.

در پایان جستجو، آرنولد "سهراب " را به خواننده معرفی می‌کند.

شخصیتی که دارای رسالت هست و خود را فدای یافتن گوهر اسنانی خویش می‌کند.

وی با شجاعت ، با شرایط ویرانگر موجود در "دشت تاریک " دنیای ملکه ویکتوریا روبرو می‌شود و هر گونه سدی را از سر راه برمی‌دارد.

"سهراب " نه تنها خود خویشتن راستین را باز می‌یابد بلکه پدر پیر خویش را نیز از شیرینی این پیروزی بهره‌مند می‌دارد.
85 out of 100 based on 55 user ratings 205 reviews