ریشه یابی هزار واژه قرانی با ترجمه فارسی انها وبیان مخارج وصفات هر حرف

بررسی مضامین رمانتیسم در اشعار نازک الملائکه
[تاثیر شمای فرهنگی بر درک قرائت زبان‌آموزان ایرانی]
بررسی شیوه های گوناگون بیان امر در زبان فرانسه و فارسی
تحلیل روایی دو اثر سر والتر اسکات، آیوانهو و ویورلی
مطالعه رابطه بین سبک‌های یادگیری و راهکارهای مهارتی یادگیری زبان
بررسی میزان تاثیر دانش واژگان تخصصی و توانش نحوی بر کیفیت کار ترجمه آموزان
بررسی انواع گوناگون نقل قول ها در آثار ترجمه شده از زبان فرانسه به فارسی
بررسی بار کلمه‌ای کتاب زبان دوره پیش دانشگاهی
تاثیر استفاده از راهبردهای فراشناختی روی انجام آزمون درک مطلب دانش‌آموزان دبیرستانی ایران
الوجوه الاعرابیه المستخرجه من تفسیرالکشاف للزمخشری و مقارنتها بآرائه النحویه فی کتبه النحویه الاخری و آراء سائر المعربین للقرآن الکریم
بررسی تحول و دگرگونی زمان از خلال شاه میمیرد اثر اوژن یونسکو و در انتظار گودو اثر ساموئل بکت
ارزیابی اثربخشی دوره های زبان تخصصی در افزایش مهارت ترجمه تخصصی : مطالعه موردی واحد درسی زبان تخصصی مهندسی مکانیک
تاثیر پی رنگ های صوری و محتوایی و عمق دانش لغات بر درک شنیداری و زیر مهارتهای آن
*