تاثیر جنسیت در {هگینگ}: بررسی اولیه ابزار مخفف‌سازی در بخش مباحثات کاربردی مقالات زبان‌شناختی