موضوعات، بن مایه ها و ویژگی های روایت های یودیت هرمان

The Tragedy of Modern Man in Arthur Millers World
تاثیر استقلال از میدان بر بکارگیری راهبردهای مختلف یادگیری در خواندن متون انگلیسی
مقایسه میزان یادگیری مفهوم اسمهای معنی توسط دانشجویان فارسی زبان سال سوم مقطع کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از طریق استفاده از فرهنگ لغت یا
The Role of Task-Based Techniques on the Acquisition of English Language structures by the Intermediate EFL students
ترکیبات فعلی در آموزش آلمانی
تاثیر آموزش معانی بیان ویژه برای درک مطلب فراگیران انگلیسی فنی و مهندسی
Wuthering Heights and the concept of Marality/A sociological Study of the Novel
القیم الاخلاقیه فی شعر عدد من الشعراء الجاهلیه.
تاثیر سادگی و پیچیدگی نحوی بر روی قابلیت خواندن متون انگلیسی
بررسی تاثیر آزمون‌های منظورشناسی بر روی توانائی درک مفاهیم زبان‌آموزان انگلیسی (خواندن و شنیدن)
آموزش واژگان آلمانی از طریق خواندن متن و از طریق ترجمه
ساخت و تعیین میزان اعتبار یک آزمون انگلیسی گزینه‌ای - موضوعی مهارت زبان
بحران هویت در به سوی فانوس دریایی اثر ویرجینیا ولف
*