ترجمه گزیده مقاله‌هایی از کتاب (از پروست تا کامو) اثر آندره موروا

الادب المقارن/تالیف دکتر طه ندا
زبان ، جنسیت و سیاست : مطالعه متون درس زبان انگلیسی عمومی برای دانشجویان دختر
البدیع فی رسائل الامام علی (ع)
ساختارهای معتبر و قابل قبول معانی بیان و قواعد نحوی در مقاله نویسی دانشجویان ایرانی
بنت الشاطی و ادبیات اجتماعی
تحصیل مرجعواره ها توسط زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی بعنوان یک زبان خارجی
بررسی روشهای آموزش زبان انگلیسی در موسسه های آموزش زبان انگلیسی شهر شیراز
بررسی تاثیر عقاید یادگیری زبان خارجی و سطح بسندگی در استفاده از راهکارهای یادگیری زبان توسط دانشجویان دختر ایرانی در رشته زبان انگلیسی
رابطه بین وابستگی یا عدم وابستگی به زمینه و استفاده از راهکارهای درک شنیداری توسط دانشجویان دختر رشته زبان انگلیسی در شیراز
اثر فعالیتهای پیش - شنیداری بر درک شنیداری
رابطه بین استفاده از نسخه زبان اول یک متن خواندن و عملکرد زبان آموزان در سوالات صوری ، ارجاعی و استنباطی
مقابله پیوند واژگانی در زبان انگلیسی و کردی
بررسی آپوپتوزیس و اثرات سیتوتوکسیتی داروهای شیمی درمانی و ‏‎ATRA‎‏ بر روی رده سلولی ‏‎HL60‎‏ به همراه فاکتورهای رشد ‏‎GM-CSF‎‏
*