رابطه ترکیب استرات‍ژیهای منابع انسانی و ساختار سازمانی با عملکرد سازمانی در شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس


رابطه ترکیب استرات‍ژیهای منابع انسانی و ساختار سازمانی با عملکرد سازمانی در شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس
تحقیق حاضر بر مبنای نظریه نقاط مرجع هستراتژیک (SRP,S ) ، الگویی را جهت هماهنگی بین هستراتژیهای منابع انسانی و ساختار ساوقتی و تأثیر اون بر عملکرد ساوقتی در شرکتهای دارویی ارائه می دهد .


بررسی نقش مطالعه‌ی رمان‌های دینی بر تغییر تصورات دینی دانش‌آموزان مطالعه‌ی موردی تعدادی از دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های دخترانه‌ی
در ادبیات تئوریهای مدیریت می توان سه الگوی هماهنگی را شناسایی کرد : الگوی عقلایی(منطقی) ، الگوی طبیعی(فزآینده) و الگوی همه جانبه (نقاط مرجع هستراتژیک) .


رابطه نظام ارزشی مدیران دانشگاه شهید باهنر کرمان (با توجه به نظریه آلپورت) با سلامت روان آنان
در این تحقیق پس از مروری بر مبانی فلسفی و منطقی نقاط مرجع هستراتژیک دو نقطه مرجع به عنوان نقاط مرجع اعلم در نظر گرفته شدند که عبارتند از : میزان کنترل ( کم یا شدید ) و کانون توجه ( داخلی و خارجی ) .


تحلیل کاربرد شناختی زبان تبلیغات تجاری
از طرف دیگر مفاهیم هستراتژی واستراتژیهای منابع انسانی تعریف وهمچنین ساختارهای ساوقتی از بعد نظری بررسی و ارتباط اونها با یکدیگر مشخص و مبنای هماهنگی قرارگرفتند .در سیستم منابع انسانی این هماهنگی به صورت بیرونی ، با هستراتژی تجاری (بیرونی عمودی ) و با ساختار ساوقتی( بیرونی افقی ) و به صورت درونی ، با زیر سیستم های خود ( درونی عمودی ) و زیر سیستمهای منابع انسانی با خود ( درونی افقی ) بر برنامه می گردد .


بررسی پیامدهای سیاسی–امنیتی اشغال عراق برای اسرائیل
با انطباق و هماهنگی بین این سه عنصر می توان مدل مفهومی ارائه داد و اثرات مثبت یا منفی اونها را بر عملکرد ساوقت اندازه گیری کرد .


مقایسه کنش‌های اجرایی در کودکان اتیستیک و عقب‌مانده ذهنی
در این تحقیق ؛ هستراتژی تحقیق : پیمایشی – ترکیبی ؛ نتیجه: توسعه ای ؛ هدف: تبیینی-توصیفی ؛ نوع داده : کمّی- کیفی ؛ نقش محقق: مستقل در فرآیند تحقیق ؛ روش جمع آوری اطلاعات: پرسشنامه با سوالات بسته و باز ، مصاحبه های ساختار یافته ، منابع ثانویه اسناد و مدارک؛ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات شامل دو بخش کیفی: تحلیل محتوا و کمّی: آزمون مقایسه میانگین نمونه های مستقل ، آزمون واریانس تک راهه ، آزمون t و رگرسیون چند متغیره ؛ جامعه آماری: شرکتهای دارویی پذیرفته شده در ساوقت بورس که شامل 26 شرکت بودند که 20 شرکت مورد تحقق برنامه گرفتند .


رادیو و زندگی روزمره در مناطق غیر شهری
در این تحقیق ، از دو روش توصیفی و هستنباطی برای تحلیل داده ها هستفاده گردید.


نقش تشخیصی حافظه شرح حال، دلبستگی و هویت در اختلال استرس پس از سانحه، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار
درروش توصیفی ، متغیرهای جمعیت شناسی ، متغیرهای تحقیق ، متغیرهای هماهنگی و عملکرد توصیف شده اند .


سنجش رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی در بین زنان و مردان ساکن شهر تهران
در بخش هستنباطی ، پس از بررسی نرمال بودن و تصادفی بودن داده ها به تحلیل فرضیه ها ی تحقیق پرداخته ایم .

یافته های تحقیق نشان می دهد که گونه 2استراتژی تجاری ، گونه 2ساختار ساوقتی و گونه 1 در هستراتژیهای منابع انسانی و چهار زیر سیستم اون ، گونه های غالب بوده اند .در بخش تحلیل فرضیه ها که شامل 2 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی بودن نتایج زیر حاصل گردید : یافته های تحقیق نشان می دهد دو هماهنگی بیرونی و درونی به طور مشترک 2/ 0% از واریانس عملکرد را تبیین می نمايند.

در نتیجه 99/8% واریانس عملکرد شرکت های دارویی مورد مطالعه در این تحقیق تحت تأثیر شرایط و متغیر های هست که مورد بررسی برنامه نگرفته اند .

بدین ترتیب در این تحقیق ، با وجود هماهنگی نسبی در متغیرهای هفت گانه ( هستراتژیهای تجاری ، ساختار ساوقتی و هستراتژیهای منابع انسانی و چهار زیر سیستم اون ) ، هماهنگی بین این متغیرها وشاخص عملکرد دیده نشد و نتیجتا شرایط دیگری بر عملکرد تآثیر گذار هستند .
85 out of 100 based on 55 user ratings 1105 reviews