ارزيابي سيستمهاي اطلاعات بيمارستاني در ايران سال 1391

بررسی علل و عوامل ارتکاب جرم پس از آزادی از زندان (استان هرمزگان)
بررسی و شناسایی مناطق جرم خیزاستان زنجان(اطلس جغرافیایی جرم)
بررسی و شناسایی مناطق جرم خیز استان هرمزگان (اطلس جغرافیایی جرم)
بررسی علل و عوامل ارتکاب جرم پس از آزادی از زندان('استان گلستان)
بررسی نفش فعالیتهای فرهنگی در اصلاح و تربیت و بازگشت زندانی به زندگی شرافتمندانه در استان سمنان
بررسی و شناسایی مناطق جرم خیز استان فارس(اطلس جغرافیایی جرم)
بررسي شيوه هاي كسب مشاركتهاي مردمي و خيرين مدرسه ساز و نحوه ترويج فرهنگ مدرسه سازي در استان لرستان
تعیین اولویتهای پژوهشهای سالیانه استان سمنان
بررسی زمینه ها و عوامل موثر بر توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و ارایه راهکارهای ارتقا آن
نقش واسطه ای تحریف شناختی در رابطه با هوش اخلاقی و خود کارآمدی در تصمیم گیری شغلی
مطالعات شناخت سازمان بهزیستی کشور با رویکرد تدوین سند راهبردی تجمیع و مدیریت داده و دانش در راستای توسعه پایدار سازمان
ارائه الگو معیار انتخاب نیروی انسانی با رویکرد اسلامی
تدوین و تالیف زندگینامه سر کار خانم منصوره رحماندوست(همسر شهید ابوالقاسم ترابی , جانباز 40% , خواهر جانباز 70 %) و زنگینامه سر کار خانم فاطمه هیز
*